Polityka prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis dbamy, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO.

Realizując obowiązek informacyjny oraz dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez Nas zasad ochrony danych osobowych Użytkownika serwisu, przedstawiamy stosowaną przez Nas politykę prywatności. 

Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Poradniki.net jest prowadzony jest przez firmę MANUMI SP. Z O.O. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831013, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piastów Śląskich 38B , 55-011 Siechnice, NIP 8961593407, REGON 385646614, adres e-mail: kontakt@poradniki.net.

Administrator przetwarza dane Użytkowników serwisu przekazywane bezpośrednio przez nich w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w czasie korzystania z serwisu w celu zdrealizowania zakupionej przez nich usługi. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: kontakt@poradniki.net.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • wykonania zakupionej przez Użytkownika usługi, w szczególności w celu sporządzenia pisma,
 • udzielenie odpowiedzi osobom, które skontaktowały się z redakcją za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 • podjęcia działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem,
 • skontaktowania się i przedstawienia oferty handlowej,
 • poprawy naszych usług m.in. poprzez sprawdzenie czasu i sposób korzystania z naszego serwisu,
 • dokonania płatności za zakupione usługi,

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

 • podjęcie działań na żądanie Użytkownika;
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją, prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług;
 • zgoda Czytelnika na przetwarzanie danych zawartych w formularzu; 

Dane osobowe Czytelnika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca i operator poczty elektronicznej – firma Nazwa.pl, której właścicielem jest nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920).

Poradniki.net umożliwiają dokonywanie płatności on-line za pomocą serwisu PayU, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495.

Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do:

 • dostępu do jego danych;
 • sprostowania jego danych;
 • usunięcia jego danych;
 • ograniczenia przetwarzania jego danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;

Ponadto, w przypadku, kiedy przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed jej wycofaniem. 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Administrator przechowuje dane Użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki ma do tego podstawę prawną. Dane są usuwane przez Administratora niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo – pisząc na adres: kontakt@poradniki.net,
 • tradycyjnie – pisząc pod adres: Redakcja Poradniki.net ul. Krańcowa 4/32 , 61-021 Poznań