Regulamin serwisu Poradniki.net

§1          Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Poradniki.net w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną https://poradniki.net jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujących akty prawne.
 4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Cena – wysokość opłatny za usługi świadczone za pośrednictwem Poradniki.net, jaką Klient winien uiścić w związku z zakupem usługi oferowanej w serwisie. Podana cena jest kwotą brutto. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemów PayByLink;
 • Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • Serwis Poradniki.net – portal internetowy, użytkowany nieodpłatnie i administrowany przez firmę MANUMI SP. Z O.O. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831013, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piastów Śląskich 38B , 55-011 Siechnice, NIP 8961593407, REGON 385646614, będący Systemem informatycznym, który na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu, generuje automatycznie lub za pośrednictwem osób współpracujących z portalem dokument elektroniczny w formie pliku w formacie PDF lub doc. o określonej treści.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem serwisu Poradniki.net, które polegają m.in. na możliwości wygenerowania lub sporządzeniu przez Kancelarię Prawną określonego dokumentu na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2         Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Korzystając z serwisu internetowego Poradniki.net, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem serwisu, polityką prywatności i oświadcza, że je akceptuje oraz zgadza się na wysyłanie do niego informacji lub oferty handlowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, przez administratora do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik w celu zakupu usługi odpłatnej dokonuje jednorazowej płatności według podanej Ceny. W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności.
 3. Umowa o świadczenie usługi dostępnej w serwisie Poradniki.net zostaje zawarta z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika wybranej usługi, tym samym Użytkownik składa oświadczenie woli, polegające na tym, że wyraża on zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Zakupione w portalu usługi świadczone są w trybie standardowym oraz w trybie ekspresowym.
  • Standardowe zlecenie jest realizowane w terminie 2 dni roboczych licząc od północy dnia, w którym zaksięgowana została wpłata na koncie.
  • Zlecenie expressowe jest realizowane w terminie 24 h licząc od północy dnia, w którym zaksięgowana została wpłata na koncie. 
 5. Użytkownik za pośrednictwem portalu może zakupić nieodpłatny wzór pisma, pismo personalizowane lub pismo opracowane i wysłane przez Kancelarię Prawną.
 6. Pismo personalizowane to pismo sporządzone na podstawie przedstawionych przez Użytkownika okoliczności oraz załączonych dokumentów, przez prawnika – adwokata lub radcę prawnego. Projekt gotowego pisma jest wysyłany do Użytkownika na podany przez niego adres mailowy, w formacie PDF.
 7. Pismo opracowane i wysłane przez Kancelarię Prawną to pismo sporządzone na podstawie przedstawionych przez Użytkownika okoliczności i załączonych dokumentów. Pismo sporządzane jest na papierze z logo Kancelarii, opatrzone pieczęcią Kancelarii oraz podpisane przez adwokata lub radcę prawnego. Kancelaria dokonuje również wysyłki pisma do wskazanej w formularzu przez Użytkownika osoby. Warunkiem wysyłki pisma przez Kancelarię jest udzielenie pełnomocnictwa i przesłanie jego skanu zgodnie z instrukcją. Brak udzielania pełnomocnictwa jest równoznaczny z tym, iż klient zgadza się na otrzymanie pisma personalizowane i nie przysługuje mu zwrot różnicy w cenie.

§ 3         Ograniczenia Korzystania

 1. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do serwisu Poradniki.net jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika, chyba że usługa, z której skorzystał była bezpłatna.
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystać z serwisu Poradniki.net w celach komercyjnych tj. poprzez udostępnianie zakupionych usług za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie ma prawa publikowania lub rozpowszechniania w inny sposób, jakąkolwiek techniką lub w jakikolwiek sposób elementów serwisu, jego części, oraz żadnych dokumentów uzyskanych lub wygenerowanych za pośrednictwem serwisu.
 3. Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z serwisu Poradniki.net lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:
  • sprzedaży, udostępniania, czy też odstępowania zarówno Usług jaki i materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu, osobom trzecim;
  • utrwalania i kopiowania informacji pobranych z serwisu (wszelkie dane udostępniane są wyłącznie na własny użytek Użytkownika);
  • utrwalenia i kopiowania, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z serwisu dokumentów,
  • usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o właścicielu serwisu podanych w elementach serwisu i materiałach towarzyszących,
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody właściciela serwisu, jak również wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę.

§4          Jakość świadczonych usług

 1. Właściciel serwisu oświadcza, że Poradniki.net jest tworzony i aktualizowany wedle jego najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny są wyłączone w stosunku do Użytkownika nie będącego Konsumentem.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy oraz zwrotu świadczonej usługi, z uwagi na charakter świadczonych usług.
 4. Właściciel serwisu umożliwia dostęp do niego, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu informatycznego, właściciel ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do serwisu Poradniki.net bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do niego wynikający z błędu Użytkownika lub braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.
 8. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w serwisie, jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do umieszczania w dowolnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 10. Dane są usuwane przez właściciela serwisu niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

§ 5         Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z serwisu Poradniki.net, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu,
  • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • przeglądarki internetowej,
 2. Serwis Poradniki.net nie odpowiada za zwrot kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług, poprzez korzystanie z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty dostępu regulują umowy zawarte przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym tego typu usługi lub oprogramowanie.

§ 6         Płatność

 1. Serwis Poradniki.net. oferuje zarówno płatne jak i bezpłatne usługi.
 2. Korzystanie z Usług płatnych oferowanych w serwisie wymaga zakupu określonej usługi oraz dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości wskazanej przez serwis przed rozpoczęciem jej świadczenia.
 3. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 4. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, a także o możliwych sposobach jej uiszczenia oraz danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcją podaną przez operatora płatności elektronicznej.
 6. Poradniki.net nie gromadzą ani nie zapisują danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich danych jak dane karty płatniczej, dane dostępu do systemów transakcyjnych, jak również w żaden inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 7. Poradniki.net umożliwiają dokonywanie płatności on-line za pomocą serwisu PayU, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495.

§ 7         Indywidualna porada

 1. W przypadku zlecenia indywidualnego wysłanego za pośrednictwem widomości e-mail, koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie, zaś informacja o jego wysokości wysyłana jest w wiadomości e-mail.
 2. Usługi indywidualne oraz płatne realizuje zespół prawników współpracujących z Poradniki.net.

§ 8         Gwarancje

 1. Poradniki.net świadczy usługi z najwyższą starannością, zgodny z aktualnym stanem prawnym, wykładnią i linią orzeczniczą.
 2. Poradniki.net nie odpowiadają za to, że świadczone przez Nas usługi nie przyniosą oczekiwanych przez Użytkowników rezultat przed organami, sądami, czy przy przed innymi osobami.

§ 9         Reklamacja

 1. Wygenerowane dokumenty i jakość usługi indywidualnej mogą być reklamowane.
 2. Na reklamację co do jakości dokumentu (nie treści) odpowiadamy w 3 dni robocze.
 3. Reklamacja co do jakości płatnej usługi może dotyczyć tylko kwestii merytorycznych.
 4. Na reklamację dot. zleceń indywidualnych odpowiadamy w 3 dni robocze.
 5. Reklamacja należy złożyć na adres kontakt@poradniki.net.
 6. Zarówno serwis jak i żadna inna osoba związana z serwisem nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkownika wygenerowanego dokumentu ani za jego następstwa lub skutki prawne oraz finansowe.
 7. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych w formularzu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@poradniki.net.

§ 10       Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie funkcjonowania serwisu. Użytkownika obowiązuje wersja aktualna w momencie zakupu usługi.