Proces ekshumacji – co warto wiedzieć?

Artykuł zewnętrzny

zakład pogrzebowy

Pojęcie ekshumacji oznacza wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z dotychczasowego grobu lub miejsca tymczasowego i przeniesienie ich w inne miejsce na cmentarzu. Ekshumacja odbywa się tylko w szczególnych wypadkach i jest uregulowana prawnie.

W jakim celu dokonywana jest ekshumacja i na czyj wniosek?

Ekshumacja zwłok może się odbyć wyłącznie na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do dokonania pochówku lub na wniosek prokuratury lub sądu, w celu wykonania oględzin zwłok. Przesłanką do ekshumacji może być także decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o przeznaczeniu cmentarza na inny cel, czy też decyzji innych organów państwowych. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne mogą być wydobyte dopiero po 2 latach od zgonu. Jeśli od pochówku nie minęło 20 lat to trumny nie otwiera się, tylko umieszcza ją w szczelnej skrzyni wybitej blachą. Jeśli natomiast zgon nastąpił ponad 20 lat temu, szczątki zmarłego przenosi się do nowej trumny. Podczas ekshumacji na życzenie rodziny może być obecny ksiądz. 

Jak uzyskać zgodę na przeprowadzenie ekshumacji?

Na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zgodę na dokonanie ekshumacji zwłok lub szczątków wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie. Proces ekshumacji może zostać przeprowadzony w terminie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych. Odstępstwa od tego terminu dopuszczone są w szczególnych wypadkach za zgodą właściwych organów i z zachowaniem środków ostrożności. O zamiarze ekshumacji należy zawiadomić zarząd cmentarza.Na koszty ekshumacji wpływa termin, jaki minął od zgonu, forma pochówku i miejsce, z którego przenoszone są szczątki. Wnosi się też opłaty na rzecz zarządu cmentarza za nowe miejsce spoczynku zmarłego. Na ogólny koszt procesu ekshumacji wpływają też ceny usług wykonywanych przez zakłady pogrzebowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania decyzji na ekshumację?

W celu uzyskania zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do wniosku o ekshumację należy dołączyć odpis aktu zgonu, dokument stwierdzający zgon, jeśli nastąpił z powodu choroby zakaźnej, oraz zaświadczenia od zarządu cmentarza o możliwości przeprowadzenia ekshumacji i pochówku w innym grobie. Ponadto wymagana jest zgoda pozostałych osób posiadających prawo do pochówku lub odpowiednie pełnomocnictwo. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ekshumacji może dokonać tylko zakład pogrzebowy posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Firma Archon przeprowadza ekshumacje na cmentarzach na terenie całego kraju. Jest to zakład pogrzebowy 24h we Wrocławiu, gdzie ekshumacje odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy posiadają stosowne wyposażenie i ubrani są w odzież ochronną. Nadzór nad ekshumacją sprawuje inspektor sanitarny.

Oceń post

Dodaj komentarz