Jak zmienić kategorię wojskową? Kompleksowy poradnik

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

jak zmienić kategorię wojskową wzór

Rada Ministrów w 2022 roku przygotowała projekt rozporządzenia określający ilość osób, które zostaną powołane do wojska. Określono także ilość osób, które będą pełnić służbę wojskową w rezerwie, a ilość powołań ma przekroczyć ponad 250 tysięcy. W Polsce, każdy obywatel ma obowiązek obrony Ojczyzny. Aby określić gotowość społeczeństwa do czynnej służby wojskowej, co roku przeprowadza się kwalifikację wojskową. Podczas tej procedury przydzielane są odpowiednie kategorie wojskowe. Jeśli Twoja sytuacja zdrowotna uległa zmianie od ostatniej kwalifikacji wojskowej, istnieje możliwość zmiany kategorii wojskowej. W tym artykule przedstawimy Ci informacje na ten temat oraz omówimy różne kategorie wojskowe w Wojsku Polskim.

Kwalifikacja wojskowa – kiedy się stawić?

Wszyscy mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia, są zobowiązani do stawienia się na komisji wojskowej. Również niektóre kobiety, takie jak absolwentki studiów medycznych czy weterynarii, są objęte tym obowiązkiem. Stawienie się na komisji wojskowej jest niezbędne do przypisania odpowiedniej kategorii wojskowej. Jeśli Twoje zdrowie uległo zmianie od ostatniej kwalifikacji, istnieje możliwość zmiany kategorii.

Kategorie wojskowe w Wojsku Polskim

Na ćwiczenia do wojska możemy być wezwani w zależności od naszej kategorii rezerwy. Kategorie rezerwy są określone przez ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W Wojsku Polskim istnieją cztery kategorie wojskowe: A, B, D oraz E. Każda z tych kategorii określa zdolność do odbycia czynnej służby wojskowej. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych kategorii:

Kategoria A – zdolność do czynnej służby wojskowej

Kategoria A obejmuje osoby, które są w pełni zdolne do odbycia czynnej służby wojskowej. Osoby z kategorią A mogą zostać powołane do służby wojskowej w ramach zawodowej służby wojskowej lub na ćwiczenia wojskowe. Powołanie do służby wojskowej może nastąpić na podstawie potrzeb sił zbrojnych.

Kategoria B – ograniczona zdolność do czynnej służby wojskowej

Kategoria B obejmuje osoby, które mają pewne ograniczenia zdolności do odbycia czynnej służby wojskowej, ale wciąż są w stanie wypełniać pewne zadania. Osoby z kategorią B mogą być powołane do służby wojskowej na specjalistyczne stanowiska lub na ćwiczenia wojskowe, które nie wymagają pełnej zdolności fizycznej.

Kategoria D – czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej

Kategoria D dotyczy osób, które są tymczasowo niezdolne do odbycia czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Osoby z kategorią D nie są powoływane do służby wojskowej ani na ćwiczenia wojskowe. Jednak istnieje możliwość zmiany kategorii w przypadku poprawy stanu zdrowia.

Kategoria E – trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej

Kategoria E obejmuje osoby, które mają trwałą i całkowitą niezdolność do odbycia czynnej służby wojskowej. Osoby z kategorią E nie są powoływane do służby wojskowej ani na ćwiczenia wojskowe. W przypadku zmiany stanu zdrowia, nie ma możliwości zmiany kategorii E na inną.

Ostateczna decyzja o wezwaniu na ćwiczenia zależy od odpowiednich organów wojskowych, które biorą pod uwagę posiadane umiejętności i potrzeby armii.

Zmiana kategorii wojskowej

Jeśli Twoje zdrowie uległo zmianie od ostatniej kwalifikacji wojskowej, istnieje możliwość zmiany kategorii wojskowej. W przypadku chęci zmiany kategorii, należy złożyć odpowiedni wniosek do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Wniosek powinien zawierać dokumentację medyczną potwierdzającą zmianę stanu zdrowia. Decyzja w sprawie zmiany kategorii zostanie podjęta przez wojewódzką komisję lekarską na podstawie przedstawionych dowodów medycznych.

Warto pamiętać, że zmiana kategorii wojskowej może mieć wpływ na możliwość przyjęcia do służb mundurowych lub innych instytucji publicznych, gdzie wymagana jest odbycie służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować swoje zdrowie i zgłaszać ewentualne zmiany w stanie zdrowia odpowiednim organom.

Co musi zawierać wniosek o zmiane kategorii wojskowej?

Wniosek o zmianę kategorii wojskowej powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:

  1. Dane osobowe wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego.
  2. Aktualna kategoria wojskowa wnioskodawcy.
  3. Żądanie zmiany kategorii wojskowej i określenie nowej kategorii, do której wnioskodawca ubiega się o przypisanie.
  4. Krótkie uzasadnienie wniosku, w którym należy podać przyczyny, dla których wnioskodawca ubiega się o zmianę kategorii wojskowej. Uzasadnienie powinno być zgodne z przepisami prawa wojskowego i przepisami dotyczącymi kategorii wojskowej.
  5. W przypadku zmiany kategorii wojskowej związanej z ukończeniem określonego wieku, wnioskodawca powinien dołączyć dokument potwierdzający wiek, takie jak np. kopia aktu urodzenia lub inny dokument tożsamości, który zawiera datę urodzenia.
  6. W przypadku zmiany kategorii wojskowej związanej z medycznymi przyczynami niezdolności do służby wojskowej, wnioskodawca powinien dołączyć dokumentację medyczną, która potwierdza taką niezdolność. Może to być np. opinia lekarza wojskowego lub cywilnego, wyniki badań medycznych, zaświadczenia lekarskie itp.
  7. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela prawnego. Jeśli wnioskodawca jest niepełnoletni, wniosek powinien zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  8. Wniosek powinien być złożony w odpowiednim miejscu, w zależności od obowiązujących przepisów prawa wojskowego. Może to być urząd rekrutacyjny, komenda wojskowa lub inna jednostka wojskowa odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z kategoriami wojskowymi.
  9. W przypadku potrzeby, wnioskodawca powinien dołączyć inne dokumenty, które mogą być wymagane przez organy odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku. Ważne jest, aby wniosek był złożony w terminie określonym przez przepisy prawa wojskowego i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę kategorii wojskowej?

W zależności od kraju, procedura składania wniosku o zmianę kategorii wojskowej może się różnić. W ogólnym przypadku, należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem wojskowym lub urzędem odpowiedzialnym za sprawy rekrutacji lub mobilizacji wojskowej. W Polsce, na przykład, wniosek taki składa się w powiatowym wojskowym komisariacie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z punktem 4b. Art. 28 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej:

„Wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B składa się za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.”

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących procedury i lokalizacji odpowiedniego urzędu, zalecamy skonsultować się z lokalnymi władzami wojskowymi lub sprawdzić oficjalną stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej w danym kraju.

Co należy zrobić po złożeniu wniosku o zmianę kategorii wojskowej?

Jeśli już złożyłeś prawidłowo przygotowany wniosek o zmianę kategorii wojskowej wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz informacją o zmianie stanu zdrowia od ostatniej kwalifikacji wojskowej, to oczekujesz obecnie na wyznaczenie terminu komisji wojskowej, która zapozna się z przedstawionymi przez Ciebie dokumentami i wyda odpowiednie orzeczenie.

Oczywiście jak w przypadku pierwszego orzeczenia komisji, tak i teraz, po ogłoszeniu orzeczenia, będziesz miał 14 dni od dnia jego wydania na odwołanie się.

Podsumowanie

Kwalifikacja wojskowa i przydział odpowiedniej kategorii wojskowej są istotnymi elementami dla każdego obywatela zobowiązanego do obrony Ojczyzny. Jeśli Twoje zdrowie uległo zmianie od ostatniej kwalifikacji, istnieje możliwość zmiany kategorii wojskowej poprzez wniesienie odpowiedniego wniosku do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Pamiętaj, że zmiana kategorii może mieć wpływ na możliwość przyjęcia do służb mundurowych i innych instytucji publicznych. Dlatego ważne jest, aby być świadomym swojego stanu zdrowia i regularnie monitorować ewentualne zmiany.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz