Jakie koszty ponosi pracodawca?

Artykuł zewnętrzny

koszty pracodawcy

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie pracowników ma obowiązek podpisać z nimi umowy. Może zdecydować się na propozycję umowy o pracę, umowę cywilnoprawną lub inną. Oczywiście, poszczególne rodzaje umów wiążą się ze zmianą kosztów zatrudnienia. Ile więc wynosi całkowity koszt zatrudnienia?

Umowa o pracę – koszty pracodawcy

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, ponosi koszty całkowite w postaci:

 • wynagrodzenia brutto + koszt dodatkowy w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto.
 • składki ZUS.

Składki ZUS ponosi zarówno pracownik – potrącane są z jego wynagrodzenia – jak również przedsiębiorca, który finansuje jedynie część całości składek.

W 2022 roku składki wynoszą:

 • W przypadku składek, które pokrywane są przez pracownika:
 1. emerytalna: 9,76%
 2. rentowa: 1,50%
 3. chorobowa: 2,45%
 4. zdrowotna: 9,00%
 • W przypadku składek, które pokrywane są przez pracodawcę:
 1. emerytalna: 9,76%
 2. rentowa: 6,50%
 3. ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy): 2,45%
 5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 0,10%

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 2022

Koszty zatrudnienia na umowę o pracę w roku 2022 wzrosły, ponieważ wzrosło wynagrodzenie minimalne. Obecnie wynosi ono 3010 zł. brutto. Jeżeli więc przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze godzin, na umowę o pracę, a wynagrodzenie brutto wynosi 3010 zł, całkowity koszt zatrudnienia to 3 626,46 zł. Dlaczego?

 • 3010 zł. – wynagrodzenie brutto,
 • 3010 zł. x 9,76% = 293,78 zł. (emerytalna),
 • 3010 zł. x 6,50% = 195,65 zł. (rentowa),
 • 3010 zł. x 1,67% = 50,27 zł. (wypadkowe),
 • 3010 zł. x 2,45% = 73,75 zł. (FP),
 • 3010 zł. x 0,10% = 3,01 zł.

Sumując więc wszystkie składki uzyskuje się wymienioną wyżej sumę w wysokości 3626,46 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie 2022

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na umowę zlecenie, zobowiązany jest do zapłacenia mu co najmniej minimalnej stawki godzinowej, która w 2022 roku wynosi 19,70 złotych brutto za godzinę. Pozostałe koszty pracodawcy zależne są od profilu osoby zatrudnionej:

 1. Jeżeli dana praca jest dla pracownika jedynym źródłem utrzymania pracodawca, oprócz wynagrodzenia brutto, płaci również składki ZUS (ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP).
 2. Jeżeli pracownik zatrudniony jest również w innej firmie, z której czerpie wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2600 zł. brutto, jedynym kosztem, który ponosi pracodawca, jest wynagrodzenie brutto.
 3. Jeżeli pracownik nie ukończył 26. roku życia i ma status studenta, koszt zatrudnienia stanowi wynagrodzenie brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o dzieło 2022

Kolejnym rodzajem umowy, na podstawie której może być zatrudniony pracownik, jest umowa o dzieło. Pracodawca ponosi w tym przypadku koszt w postaci wynagrodzenia brutto. Nie jest zobowiązany do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak umowę zawiera się z własnym pracodawcą bądź jeżeli umowę o dzieło wykonuje się na rzecz własnego pracodawcy, ma on obowiązek pokryć koszt ubezpieczenia.

Jak można zadbać o płynność finansową w przedsiębiorstwie?

Zdarza się, że przedsiębiorcy w pewnych okresach swojej działalności mają problemy z płynnością finansową. Powodem tego może być nieterminowa spłata należności przez kontrahentów, która – zwłaszcza w przypadku niewielkich biznesów – zaburza ich funkcjonowanie. Aby poprawić działanie przedsiębiorstwa możesz zdecydować się na jedno ze źródeł finansowania, którym jest faktoring. Wśród korzyści z niego płynących wymienić można:

 • uzyskanie gotówki zanim kontrahent ureguluje należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności partnera biznesowego,
 • monitoring oraz windykację kontrahentów.

Faktoring to jeden ze sposobów na zapobieganie zatorom płatniczym. Uzyskane w ten sposób należności można wykorzystać do dalszego rozwoju firmy, zakup materiałów, niezbędnych do produkcji czy spłatę bieżących należności, np. wypłaty dla pracowników.

Oceń post

Dodaj komentarz