Umowa ugody z wierzycielem + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

umowa ugody z wierzycielem

Umowa ugody, to bardzo ważny dokument, który umożliwia polubowne załatwienie sprawy pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Na mocy jego zapisów strony zobowiązują się do określonego zachowania, bowiem w interesie wierzyciela jest pójście na pewne ustępstwa w celu odzyskania należnej kwoty. Dłużnik z racji swoich problemów finansowych nie jest w stanie spłacić zobowiązania, zatem najczęściej w umowie ugody będziemy mieć do czynienia z płatnościami ratalnymi lub wydłużeniem okresu na spłatę. Te wszystkie aspekty należy uregulować, koniecznie pisemnie. 

Co daje ugoda między dłużnikiem a wierzycielem?

Przede wszystkim pozytywnie wpływa na relacje biznesowe. Każdemu może zdarzyć się gorsza płynność lub sytuacja losowa, która spowoduje problemy finansowe i brak możliwości uregulowania długu. Nie oznacza to przecież, że taki kontrahent kończy swoją działalność i już nie będzie żadnej możliwości współpracy, wręcz przeciwnie – na pewno doceni wyciągniętą rękę w jego stronę. 

Umowa ugody, to także najszybszy sposób odzyskania pieniędzy dla wierzyciela, gdyż proces egzekucji komorniczej może przeciągać się miesiącami. Ponadto nie każdy wierzyciel jest w stanie ponieść chwilowe koszty za wytoczenie powództwa, czy pomoc prawną.

Art. 917. KC Istota ugody “Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.”

Z kolei dla dłużnika ugoda oznacza możliwość spłacenia zobowiązania np. w ratach, czy w terminie późniejszym niż określony pierwotnie. Oznacza także brak ponoszenia kosztów komorniczych i spraw sądowych, gdyby takie były wytoczone. W sytuacji, gdy dłużnik spłaci wierzyciela w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wszczęciu postępowania komorniczego, to nie zapłaci 10-cio procentowej opłaty komorniczej, tylko zostanie zredukowana do 5%. Ponadto majątek nie zostanie zlicytowany przez komornika po mniejszej wartości niż cena rynkowa. 

Sposoby zawarcia ugody

Zawarcie ugody w sposób umożliwiający spłatę zobowiązania leży w interesie obydwóch stron, lecz każda ze stron musi być zgodna co do przystąpienia do umowy oraz w kwestii ustalonych warunków. Najpopularniejsze sposoby zawarcia ugody, to przede wszystkim:

  1. Rozłożenie długu na płatności ratalne. Należy ściśle określić liczbę rat oraz sporządzić harmonogram spłat wraz z podaniem wartości i terminu każdej z rat.
  2. Wydłużenie terminu spłaty. Należy określić datę ostateczną wraz z kwotą.
  3. Umorzenie odsetek. W umowie należy podać wartość długu po odliczeniu odsetek.
  4. Wstrzymanie naliczania odsetek. W umowie należy podać wartość długu do momentu zawarcia ugody oraz termin ostatecznej zapłaty.
  5. Ustanowienie zabezpieczenia dla roszczeń wierzyciela. Często dochodzi do przedłożenia dodatkowego zabezpieczenie w postaci poręczenia lub zastawu. 

Umowa ugody – elementy obowiązkowe

Decydując się na umowę ugodową, należy pamiętać o elementach, które muszą obowiązkowo znaleźć się w jej treści i od ich obecności uzależnione będzie to, czy umowa zostanie za ważną i wiążącą. 

Określenie stron umowy

Przede wszystkim należy prawidłowo określić strony umowy ze wskazaniem kto domaga się zapłaty, a kto jest dłużny, koniecznie zatem jest użycie terminów “dłużnik” oraz “wierzyciel”. 

Oprócz tego warto pamiętać o prawie do reprezentacji obydwóch stron. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku podpisania ugody z osobą nieupoważnioną do reprezentacji lub bez właściwego pełnomocnictwa, to ugoda może zostać podważona w sądzie. Warto zachować ostrożność na każdym kroku zarówno weryfikacji drugiej strony jak i w dalszych czynnościach.

Oświadczenie dłużnika

Kolejną niezbędną rzeczą, która musi się znaleźć w treści ugody, to oświadczenie dłużnika uznające za fakt jego zadłużenie wobec wierzyciela. W tym celu należy użyć sformułowania: 

“Dłużnik oświadcza, iż uznaje w całości przysługującą wobec niego zasadną i bezsporną wierzytelność z tytułu umowy …………….…, która wynosi według stanu na dzień ………… r. , ……………. zł (słownie: ……………. ).”  

Podany wyżej przykład wskazuje, że należy użyć słowa “wierzytelność”, która jest podmiotem ugody, a także wskazanie jej podstawy i wysokości. 

Jeśli wierzytelności jest więcej niż jedna, należy załączyć wykaz wierzytelności przysługujących wierzycielowi, a w umowie posługiwać się ich łączną wysokością. 

Sposób i termin spłaty wierzytelności

Kolejnym krokiem jest określenie terminu i sposobu spłaty wierzytelności. Najczęściej w celach dowodowych wybiera się przelew bankowy na rachunek wierzyciela. 

W przypadku kiedy sposób ugody został określony na spłatę zobowiązania w ratach w umowie należy zawrzeć ich ilość i częstotliwość. Nie zapomnijmy także o harmonogramie spłat. Musi się w nim znaleźć wykaz raz wraz z ich wysokościami i terminami spłat każdej z nich. Co do wysokości rat, to mogą być zróżnicowane, nie muszą być koniecznie równe. Oczywiście obydwie strony muszą wyrazić zgodę.

Inne oświadczenia

Możliwe jest także częściowe zwolnienie dłużnika ze zobowiązania. W takim przypadku należy określić kwotę oraz termin spłaty części zobowiązania, po której spłacie dłużnik zostanie zwolniony z zapłaty pozostałej części. Oprócz tego wierzyciel w takiej sytuacji musi wskazać powód swojej decyzji. 

Taki zapis gwarantuje, iż dopiero po spłacie należnego zobowiązania lub jego części, dłużnik zostaje zwolniony z płacenia pozostałej części. W przypadku kiedy wierzyciel zwolniłby dłużnika od razu, ten mógłby nie zastosować się do reszty ustaleń, a zwolnienie byłoby w mocy.

Często stosuje się także dodatkowy zapis, który przewiduje takie zachowanie – jeżeli dłużnik w przewidzianym terminie nie dokona zapłaty określonej sumy, zostanie na niego nałożona sankcja w postaci obowiązku zapłaty całego długu łącznie z odsetkami, a dodatkowo postępowanie sądowe. 

Podpisy

Ostatnim elementem dobrze sporządzonej umowy jest złożenie podpisów osób wymienionych jako uprawnione do reprezentacji stron wraz z ponownym oznaczeniem gdzie strony powinny złożyć podpisy. 

Wadliwa umowa ugody

Pojęcie wadliwej ugody może spędzić sen z powiek kiedy dowiadujemy się, że umowa została źle sporządzona lub brakuje w niej istotnych elementów. W tym przypadku, to wierzyciel jest najbardziej zagrożony, gdyż to w interesie dłużnika, aby  dokument został zakwestionowany. Pamiętaj przede wszystkim o wszystkich elementach, które zostały powyżej wymienione oraz o zweryfikowaniu z kim podpisujesz umowę i czy może stanowić stronę ugody. 

Pobierz nasz darmowy wzór: Umowa ugody z wierzycielem i wypełnij go razem z drugą stroną ugody. Staramy się, aby nasze wzory były dopracowane i poprawne.

Umowa ugody z dłużnikiem – pobierz wzór

Umowa ugody z wierzycielem wydłużenie terminu

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (12 votes)

1 komentarz do “Umowa ugody z wierzycielem + wzór”

Dodaj komentarz