Jak brzmią i co oznaczają imiona 12 apostołów?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

12 apostołów

Jak wiadomo apostołów było dwunastu, jednak nie każdy z nas zna ich imiona. Byli to najbliżsi uczniowe Jezusa, których sam powołał do głoszenia jego nauk. Wybór 12 apostołów nie był przypadkowy, dlatego warto dowiedzieć się jak mieli na imię, skąd pochodzili i czy na pewno było ich dwunastu? Koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem.

Jak brzmią imiona 12 apostołów?

Dwunastu apostołów Jezusa to grupa ludzi, którzy byli bliskimi towarzyszami Jezusa Chrystusa w trakcie Jego misji na ziemi. Ich rola w historii chrześcijaństwa jest nieoceniona, ponieważ to oni po śmierci Jezusa kontynuowali Jego dzieło, przekazując nauki i przesłania, które dzisiaj stanowią fundament tej religii.

Ale kto byli ci dwunastu mężczyzn, skąd pochodzili i czy naprawdę było ich dwunastu? Oto krótki przegląd tych postaci i ich historii.

 1. Piotr – uważany za lidera grupy i pierwszego papieża. Pochodził z Betsaidy, był rybakiem i bratem Andrzeja. Według tradycji został ukrzyżowany do góry nogami w Rzymie.
 2. Andrzej – brat Piotra i również rybak z Betsaidy. Zginął, również ukrzyżowany, w Patras.
 3. Jakub Starszy – brat Jana, syn Zebedeusza i Salome. Pochodził z Kafarnaum i został ścięty mieczem na rozkaz Heroda Agryppy.
 4. Jan – brat Jakuba Starszego, syn Zebedeusza i Salome. Pochodził z Kafarnaum i był jednym z trzech apostołów, którzy byli najbliżej Jezusa podczas niektórych kluczowych wydarzeń, takich jak przemiana na Górze Tabor. Zmarł naturalną śmiercią na wyspie Patmos.
 5. Filip – pochodził z Betsaidy i był jednym z pierwszych apostołów, którzy zostali wezwani przez Jezusa do zostania Jego uczniami. Zginął, ukrzyżowany, w Hierapolis.
 6. Bartłomiej – uważany jest za identyczną postać z Natanaelem, który został wezwany przez Filipa do poznania Jezusa. Pochodził z Kany Galilejskiej i zginął śmiercią męczeńską w Armenii.
 7. Mateusz – celnik, który zrezygnował z pracy, aby zostać jednym z apostołów. Pochodził z Kafarnaum i zginął śmiercią męczeńską w Etiopii.
 8. Tomasz – znany jako “niewierny Tomasz”, ponieważ nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, dopóki nie zobaczył Go na własne oczy. Pochodził z Kafarnaum i zginął, przebity włócznią, w Indiach.
 9. Jakub Mniejszy – syn Alfeusza, niektóre źródła mówią, że był kuzynem Jezusa. Pochodził z Kafarnaum i zginął, uderzony pałką, w Jerozolimie.
 10. Tadeusz – znany także jako Lebbaeus lub Juda Tadeusz. Pochodził z Kafarnaum i według tradycji, zginął śmiercią męczeńską w Edessie.
 11. Szymon – nazywany także Zelotą lub Gorliwym. Był członkiem żydowskiej grupy politycznej, która dążyła do wyzwolenia Izraela spod rzymskiej władzy. Pochodził z Kafarnaum i zginął, ukrzyżowany, w Persji.
 12. Judasz Iskariota – jedyny z apostołów, który zdradził Jezusa, oddając Go w ręce władz rzymskich za 30 srebrników. Pochodził z Karioth w Judei i zmarł przez samobójstwo.
god g780fe4b4f 1920

Czy Apostołów było oby napewno dwunastu?

Pytanie o to, czy apostołów Jezusa było naprawdę dwunastu, budzi kontrowersje wśród historyków i teologów. Choć tradycja chrześcijańska zawsze mówi o dwunastu apostołach, to niektóre źródła biblijne wskazują na to, że mogło ich być więcej lub mniej.

Przede wszystkim, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że termin “apostoł” nie był jednoznaczny w czasach Jezusa. W języku greckim słowo “apóstolos” oznaczało “posłannika” lub “wysłannika”, a więc osoby, które były wysyłane przez Jezusa z konkretnym zadaniem. Według Ewangelii Łukasza, wśród tych wysłanników było więcej niż dwunastu mężczyzn:

“A po tych wyznaczył Pan innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd miał przyjść” (Łk 10,1).

Innymi słowy, Jezus wysyłał swoich uczniów, aby nauczać i uzdrawiać w Jego imieniu, niekoniecznie musieli oni należeć do stałego grona dwunastu apostołów.

Dodatkowo, w Ewangelii Marka pojawia się opis wyboru apostołów, który jest nieco inny od tego, który znamy z innych Ewangelii:

“A gdy szedł nad morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, jak zarzucali sieć na morzu, bo byli rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. A natychmiast opuściwszy sieci, poszli za Nim. I posunąwszy się odrobinę, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak też w łodzi z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali sieci swoje. A natychmiast ich zawołał” (Mk 1,16-20).

W tym fragmencie nie ma wzmianki o tym, że Jezus wybrał dokładnie dwunastu uczniów jako swoich apostołów. Możliwe, że dopiero później, w trakcie Jego publicznej działalności, zaczęli się wyłaniać ci, którzy byli bardziej zaangażowani i bliscy Jezusowi.

Niektórzy teolodzy także wskazują na to, że liczba dwunastu apostołów mogła być symboliczna i nawiązywać do liczby plemion Izraela. Z kolei inny przypuszczenie mówi, że liczba dwunastu była wyznaczona z powodu planu Jezusa, by każdy z apostołów reprezentował jedno z dwunastu plemion Izraela, co miało podkreślić związek Jezusa z narodem izraelskim.

Mimo tych różnych teorii i hipotez, większość badaczy uznaje, że tradycja chrześcijańska ma rację mówiąc o dwunastu apostołach. Są to: Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub Alfeusz, Tadeusz, Szymon Zelota i Juda Tadeusz. Większość z nich była rybakami lub prostymi ludźmi, a ich pochodzenie było związane z terenami Galilei lub Judei.

W Biblii jest opisane, że po aresztowaniu i śmierci Jezusa, apostołowie kontynuowali Jego misję, nauczając i głosząc Jego nauki. Wspólnie ustanowili również pierwsze chrześcijańskie wspólnoty i działał w nich Duch Święty. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa, znaczenie apostołów w historii Kościoła stało się nieocenione, jako pierwsi wyznawcy i nauczyciele wiary.

Podsumowując, choć istnieją różne hipotezy dotyczące liczby apostołów Jezusa, większość badaczy uznaje, że byli to w istocie dwunastu ludzi. W ich postaciach można dostrzec jedną z najważniejszych figur w historii chrześcijaństwa i ich rola w tworzeniu kościoła jest niepodważalna.

Jak brzmią imiona apostołów po hebrajsku i co oznaczają?

Imiona apostołów po hebrajsku to:

 1. Szymon Piotr – Szymon (Shim’on) oznacza “słyszący” lub “słuchający”. Piotr (Kefa) oznacza “skała” lub “kamień”, co nawiązuje do słów Jezusa, który nazwał go skałą, na której zbuduje swoją Kościół.
 2. Andrzej – Andreas (Andreas) oznacza “mężny” lub “odważny”.
 3. Jakub – Ya’akov (Ya’akov) oznacza “otrzymany przez łaskę” lub “ten, który podtrzymuje”.
 4. Jan – Yochanan (Yochanan) oznacza “Bóg jest łaskawy”.
 5. Filip – Filippos (Philippos) oznacza “kochający konie”.
 6. Bartłomiej – Bartłomiej (Bar-Talmai) oznacza “syn Talmai”, co może odnosić się do imienia ojca lub może być określeniem pochodzenia.
 7. Tomasz – Ta’oma (Ta’oma) oznacza “bliźniak”.
 8. Mateusz – Mattityahu (Mattityahu) oznacza “dar Boga”.
 9. Jakub Alfeusz – Ya’akov ben Alfei (Ya’akov ben Alfei) oznacza “Jakub, syn Alfeusza”.
 10. Tadeusz – Taddai (Taddai) lub Thaddaeus (Thaddaios) oznacza “serce” lub “piękny”.
 11. Szymon Zelota – Szymon ha-Kana (Shim’on ha-Kana) oznacza “Szymon, gorliwy nauczyciel” lub “Szymon, rewolucjonista”.
 12. Juda Tadeusz – Yehuda Taddai (Yehuda Taddai) oznacza “Juda, serce” lub “Juda, piękny”.

Warto zauważyć, że imiona te były tłumaczone na różne języki, a ich brzmienie mogło ulec zmianie, dlatego niektóre imiona mogą brzmieć inaczej w zależności od języka. Jednakże, ich hebrajskie odpowiedniki pozostają takie same.

painting g276cd38bd 1920

Czy Jezus Chrystus też był apostołem? Co oznacza jego imię?

Jezus Chrystus nie był apostołem, ale nauczycielem, mesjaszem i Synem Bożym, który wybrał dwunastu apostołów, aby pomogli Mu w głoszeniu Ewangelii i tworzeniu Kościoła. Jezus Chrystus urodził się
w Betlejem około 4 p.n.e., a Jego życie i działalność stały się centralnym punktem w chrześcijańskiej teologii i historii.

Imię Jezusa Chrystusa składa się z dwóch części. “Jezus” (Yeshua w języku hebrajskim) oznacza “Bóg zbawia”, co odzwierciedla Jego misję na ziemi – bycia Zbawicielem świata i ofiarą dla zbawienia ludzkości. “Chrystus” (Christos w języku greckim) oznacza “Ukuszony”, “Namaszczony” lub “Wybraniec Boży”. Nazwa ta odnosi się do proroctw Starego Testamentu o Mesjaszu, który miał przyjść i zbawić ludzkość, a Jezus Chrystus uważany jest za spełnienie tych proroctw.

Jezus Chrystus od najmłodszych lat zyskał rzesze wyznawców, którzy słyszeli o Jego niezwykłych czynach i nauczaniu. Początkowo nauczał w synagogach, a potem podczas swojej trzyletniej działalności publicznej przemawiał do tłumów na otwartych przestrzeniach. Jego nauczanie opierało się na miłości do Boga i do bliźniego oraz na dawaniu świadectwa o królestwie Bożym. Wykonywał też wiele cudów, uzdrawiając chorych, wskrzeszając zmarłych i przemieniając wodę w wino.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz