Podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na nauczanie domowe

Niektórzy rodzice mają odmienny stosunek do systemowego nauczenia albo w związku z brakiem możliwości uczęszczania dziecka do szkoły, konieczne jest wprowadzenie edukacji domowej. W tym artykule opiszemy procedurę starania się o indywidualne nauczanie, kto i w jakiej sytuacji może się o nie starać. Możesz pobrać także niezbędny wzór: podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową. Zapraszamy!

Czym jest edukacja domowa?

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe, każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat ma obowiązek edukacyjny – w tym okresie spełnia się obowiązek przedszkolny, szkolny oraz nauki. Forma nauczania może przybierać różne formy – stacjonarnie w szkołach publicznych, niepublicznych, ale także możliwa jest edukacja w domu. Niezbędne jednak jest złożenie wniosku do dyrektora danej placówki – przedszkola, szkoły, znajdującej się na terenie województwa, w której mieszka dziecko. 

Edukacja domowa nie oznacza całkowicie wolnej ręki w edukacji dziecka. Konieczne jest realizowanie materiału według harmonogramu szkoły, w której została udzielona zgoda. Warto więc zapoznać się z listą szkół wspierających edukację domową, aby nie mieć problemu w kontakcie ze szkołą, uzyskiwaniem informacji i zaliczeniem egzaminów. 

Dziecko będzie oceniane na podstawie corocznych egzaminów klasyfikacyjnych, a ich zakres ustala dyrektor szkoły. Uzyskanie oceny pozytywnej skutkować będzie ukończeniem danej klasy. Dziecko nie uzyska oceny z zachowania ani muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, realizowanych jedynie w trybie stacjonarnym.

Wyróżnia się 3 etapy edukacyjne, na które możliwe jest wyrażenie zgody na edukację domową:

 • I etap – 1-3 klasa szkoły podstawowej,
 • II etap – 4 – 8 klasy szkoły podstawowej,
 • III etap – szkoła ponadpodstawowa, 

Kto może nauczać dziecko?

Nie jest konieczne ukończenie żadnych kursów pedagogicznych, czy posiadanie specjalnego wykształcenia, aby móc nauczać dziecko. Nie zmienia to faktu, że  umiejętności i wiedza zdobyta na takich kursach jest bardzo przydatna we wcieleniu edukacji domowej w życie.

Zatem, po uzyskaniu zgody nauczycielem dziecka może być: 

 • rodzic,
 • opiekunowie prawni,
 • osoby wskazane przez rodziców lub opiekunów,

Miejsce i termin na złożenie podania

Miejscem do złożenia kompletu dokumentów jest placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko lub zostało przyjęte. Co do zasady będzie to szkoła ze względu na miejsce zamieszkania, lecz nie wyklucza się starania o przyjęcie do szkoły poza regionem i tam złożenia dokumentów o nauczanie domowe.

Podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową można złożyć w dowolnym momencie trwania roku szkolnego, a także przed jego rozpoczęciem. Jednakże warto uzyskać takie informacje na stronie lub w sekretariacie szkoły, czy dyrektor nie ustalił konkretnego terminu rozpatrywania takich wniosków – zazwyczaj termin ustalany jest na 31 sierpnia.  

Brak złożenia wniosku w terminie nie skutkuje automatyczną odmową, lecz skieruje podanie na nieco bardziej indywidualną drogę. 

Dyrektor posiada 30 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia wszelkich dokumentów na wydanie decyzji. Jest to termin gwarantowany przez prawo oświatowe.  

Jakie są niezbędne dokumenty do złożenia?

 1. Oświadczenie zobowiązujące do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do egzaminów klasyfikacyjnych (nawet w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym, nie przystępującym do egzaminu)
 2. Oświadczenie zobowiązujące do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających nauczanie podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, wyznaczonej przez dyrektora szkoły, 
 3. Opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
 4. Podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową. 

Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 w związku z obostrzeniami działania poradni, nie jest wymagane składanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Brak zgody od dyrektora

Dyrektor ma prawo do odmowy udzielenie zgody na nauczanie domowe z wielu powodów, a w szczególności z powodu uzyskania negatywnej opinii dziecka z poradni. 

Nie mniej jednak przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania do kuratora oświaty. Masz na to 30 dni od otrzymania decyzji. Co do zasady nie jest konieczne umieszczanie konkretnego uzasadnienia odwołania, lecz na pewno będzie miało to pozytywny wydźwiek i zwiększy szansę na powodzenie. Możesz skorzystać z pomocy prawnika lub udać się do innej poradni w celu opiniowania dziecka. 

Czy dyrektor może cofnąć zezwolenie na nauczanie domowe?

Oczywiście, istnieje kilka powodów ku temu:

 • jeśli uznasz, że dziecko powinno uczyć się w szkole – możesz złożyć pismo o cofnięcie nauczania domowego,
 • jeśli dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikującego na koniec roku bez usprawiedliwienia nieobecności,
 • jeśli dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • jeśli Twoje zezwolenie na edukację domową jest nieważne (zostało np. sfałszowane).

Podanie do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na nauczanie domowe – pobierz wzór

Podanie-Do-Dyrektora-Udzielenie-Zgody-na-nauczanie-domowe

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.6/5 - (11 votes)

Dodaj komentarz