Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

Twoje dziecko skończyło sześć lat i nadszedł moment na wybranie przyszłej szkoły? Po przeprowadzce chcesz zapisać swoje dziecko do nowej szkoły? Pobierz za darmo wzór i złóż podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

Rejonizacja szkół podstawowych

Rekrutacja do szkoły podstawowej charakteryzuje się obowiązkiem rejonizacji, czyli pierwszeństwem przyjmowania kandydatury dzieci do szkoły, wynikającej z przynależności ze względu na miejsce zamieszkania. Taka kandydatura przyjmowana jest z urzędu – na podstawie zgłoszenia. Przynależny obwód szkoły podstawowej możesz sprawdzić na mapach udostępnianych przez samorządy.

W zgłoszeniu należy zawrzeć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka. Należy zauważyć, iż wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Jaki wiek do pierwszej klasy?

Zarówno w imieniu sześciolatka jak i siedmiolatka możemy złożyć wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy. W przypadku sześciolatka natomiast konieczne będzie spełnienie dodatkowego wymogu wynikającego z art. 36 Prawo Oświatowe: 

Art. 36 pkt 1. PO: Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Art. 36 pkt 2. PO: Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wynika z tego obowiązek skorzystania z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym albo posiadanie opinii o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Czy można zapisać dziecko do innej szkoły?

Zapisywanie dziecka do szkoły zgodnej z obwodem jest prawem, a nie obowiązkiem. Oznacza to, że rodzice mogą starać się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu, a dopiero w przypadku braku akceptacji można skorzystać z prawa do kształcenia w przysługującej z urzędu szkole.

Natomiast rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do innej, dowolnej szkoły, muszą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i czekać na akceptację ze strony dyrektora szkoły. 

Jak wygląda kwalifikacja?

Każdy słyszał o brakach nauczycieli i przepełnionych szkołach. Przekłada się to bezpośrednio na brak możliwości przyjmowania wszystkich chętnych do szkoły. Dochodzi do selekcji sytuacji rodzinnej każdego dziecka z osobna i finalnie umożliwia edukację tym, którzy są bardziej potrzebujący. Listę kryteriów określa urząd danego miasta, który zgodnie z prawem oświatowym (Ustawa o Systemie Oświaty Dz.U.2014,poz.7 z dnia 6 grudnia 2013 r.) ma możliwość wyboru sześciu kluczowych kryteriów. 

Możliwe kryteria przyjęcia do pierwszej klasy to:

  • zamieszkanie na innej dzielnicy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła,
  • zamieszkanie w odległości w określonej odległości od szkoły (im krócej, tym lepiej), 
  • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo dziecka w kolejnym roku szkolnym w wybranej szkole,
  • rozliczanie się opiekunów prawnych z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w danym mieście,
  • liczba członków rodziny,
  • niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga rodziców lub rodzeństwa, 
  • samotny rodzic,
  • wykonane szczepienia,
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają taką samą wartość. Ponadto przy rekrutacji bierze się także pod uwagę równowagę pomiędzy stosunkiem dzieci o płci męskiej i damskiej.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustalonych przez UM. 

Pamiętaj o możliwości złożenia wniosku do dyrektora szkoły o zdalne nauczanie, co w aktualnej sytuacji może być bardzo zasadne i pomocne.

Wybór szkoły, to decyzja obojga rodziców

Kiedy dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, to ten punkt wydaje się zbędny, gdyż większość decyzji gospodarstwa domowego mimowolnie podejmowane są wspólnie. Inaczej wygląda to w przypadku kiedy rodzic wychowuje dziecko samotnie, a porozumienie się z drugim rodzicem jest ciężkie lub odmienne od naszego zdania. 

O ile w sprawach życia codziennego rodzice mają prawo do podejmowania decyzji we własnym zakresie, tak o sprawach istotnych dotyczących dziecka, rodzice zobowiązani są do rozstrzygania wspólnie. Zwłaszcza kiedy dotyczy to spraw zdrowotnych, czy edukacji. Rodzic może reprezentować dziecko i zapisać dziecko do konkretnej szkoły, lecz drugiej stronie przysługuje prawo do zakwestionowania podjętych działań. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, sytuacja może znaleźć swój koniec w sądzie opiekuńczym. 

Szkoły często zabezpieczają się na wypadek wspomnianej sytuacji i wymagają podpisów obojga rodziców. 

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej – pobierz wzór

podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

Dodaj komentarz