Rezerwista pasywny / aktywny – kim jest i jakie ma obowiązki?

Mikołaj Mikiciuk

kto to rezerwista

Wprowadzenie nowej ustawy o obronie ojczyzny w 2022 roku przyczyniło się do podziału służby w rezerwie na dwie kategorie: rezerwę pasywną oraz rezerwę aktywną. Ta zmiana ma na celu dostosowanie sił zbrojnych do współczesnych wyzwań i umożliwienie większej liczbie osób pełnienia służby wojskowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom pomiędzy rezerwistami pasywnymi i aktywnymi, a także ich obowiązkom i przywilejom.

Kto jest rezerwistą według Ustawy o Obronie Ojczyzny?

Ustawa o Obronie Ojczyzny jest kluczowym dokumentem, który określa role i obowiązki rezerwistów. Ustala ona zasady, według których rezerwiści mogą być powołani do służby, jak również określa ich prawa i obowiązki.

Według Ustawy o Obronie Ojczyzny, rezerwistą jest osoba, która ukończyła służbę wojskową i została przeniesiona do rezerwy. To są osoby, które są gotowe do ponownego powołania do służby w razie konfliktu zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej. Rezerwiści są ważnym elementem systemu obronnego każdego kraju.

Rezerwiści są podzieleni na dwie główne kategorie: czynnych i biernych. Obie te grupy są nieodzowne dla skutecznej obrony naszego kraju, ale ich role i obowiązki różnią się znacznie. W kolejnych sekcjach tego artykułu przyjrzymy się bliżej tym różnicom i dowiemy się, czego możemy oczekiwać od rezerwistów w różnych sytuacjach.

Rezerwiści są integralną częścią systemu obronnego każdego kraju. W przeciwieństwie do regularnych sił zbrojnych, które są stale gotowe do działania, rezerwiści są “na czekaniu” – są to osoby, które mogą być szybko zmobilizowane do służby podczas konfliktu zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej.

Rezerwiści czynni to osoby, które ukończyły służbę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy. Są oni gotowi do ponownego powołania do służby w razie potrzeby. To oznacza, że mają oni doświadczenie i szkolenie wojskowe, które mogą być wykorzystane w razie konfliktu zbrojnego.

Rezerwiści przyczyniają się do obrony narodowej na wiele różnych sposobów. Mogą oni na przykład pomagać w szkoleniu nowych rekrutów, pracować jako doradcy wojskowi, a nawet służyć na froncie w czasie konfliktu zbrojnego. Są oni niezwykle ważni dla utrzymania gotowości bojowej naszych sił zbrojnych.

Rezerwista pasywny (bierny)

Rezerwa pasywna obejmuje osoby, które uzyskały kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej (kat. A) oraz stopień szeregowego, ale nie złożyły przysięgi wojskowej i nie odbyły czynnej służby. Do tej grupy zaliczają się również osoby, które przeszły kwalifikację wojskową. Dotychczasowe przepisy dotyczące rezerwy pasywnej nie uległy zmianie, co oznacza, że żołnierze tej kategorii są wzywani do odbycia obowiązkowych ćwiczeń.

Jedną z istotnych kwestii, które należy poruszyć, jest limit wiekowy dla rezerwy pasywnej. Osoby w stopniu szeregowych mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie do osiągnięcia 55. roku życia, natomiast osoby w stopniu podoficerskim i oficerskim mogą kontynuować służbę do 63. roku życia.

Obowiązki Rezerwy Pasywnej

Rezerwiści pasywni mają obowiązek stawić się na ćwiczenia wojskowe oraz brać udział w działaniach związanych z zwalczaniem klęsk żywiołowych. Jest to istotne zadanie, gdyż podczas wojny to rezerwiści często odgrywają kluczową rolę i stanowią wsparcie dla zawodowych żołnierzy.

Warto zaznaczyć, że służba w rezerwie pasywnej jest obligatoryjna dla tych, którzy zostali zakwalifikowani do tej grupy. W przypadku wezwania na ćwiczenia wojskowe, rezerwiści pasywni mają obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie. Nieprzybycie na ćwiczenia może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Przywileje Rezerwy Pasywnej

Pod względem przywilejów, rezerwiści pasywni mają prawo do wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych oraz zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia wojskowego, który posiada rezerwista. Można zatem stwierdzić, że pełnienie służby w rezerwie pasywnej jest nie tylko obowiązkiem, ale również wiąże się z pewnymi korzyściami finansowymi.

Rezerwista Aktywny (Czynny)

Rezerwa aktywna, w przeciwieństwie do rezerwy pasywnej, jest formą służby ochotniczej. Oznacza to, że osoby zainteresowane pełnieniem służby wojskowej mogą dobrowolnie zgłosić się do rezerwy aktywnej. Rezerwiści aktywni mają większe obowiązki i zobowiązani są do udziału w większej liczbie ćwiczeń i szkoleń.

Obowiązki Rezerwy Aktywnej

Rezerwiści aktywni pełnią służbę wojskową co najmniej jeden lub dwa dni raz na kwartał, lub przez 14 dni jednorazowo w ciągu trzech lat. Regularne szkolenia mają na celu utrzymanie gotowości bojowej i doskonalenie umiejętności wojskowych. Rezerwiści aktywni mogą być również wykorzystywani w różnych działaniach wojskowych, takich jak misje pokojowe czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Przywileje Rezerwy Aktywnej

Rezerwiści aktywni mają większe przywileje finansowe niż rezerwiści pasywni. Otrzymują oni wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych oraz dodatkowe świadczenia za szkolenia i inne zadania specjalne. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia wojskowego oraz czasu poświęconego na szkolenie. Rezerwiści aktywni mogą również korzystać z różnych form wsparcia, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy możliwość awansu w hierarchii wojskowej.

Różnice między czynnymi a biernymi rezerwistami

Główna różnica między czynnymi a biernymi rezerwistami polega na poziomie ich zaangażowania w służbę wojskową. Czynni rezerwiści są regularnie zaangażowani w szkolenia i ćwiczenia wojskowe, podczas gdy bierni rezerwiści nie są.

Czynni rezerwiści są również częściej powoływani do służby, a ich obowiązki mogą być bardziej intensywne i wymagające. Bierni rezerwiści, z drugiej strony, są zazwyczaj powoływani do służby tylko w razie konfliktu zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej.

Wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwistów od WKU

W odpowiedzi na napiętą sytuację militarną na naszych granicach, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły plany powołania nawet 200 000 rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia. Ćwiczenia te będą głównie obejmować rezerwistów, którzy już mają przydzielone zadania mobilizacyjne, ale będą również uwzględniać osoby bez wcześniejszego doświadczenia.

Celem służby rezerwowej jest zaspokojenie rosnących potrzeb Sił Zbrojnych. Oczekuje się, że ćwiczenia potrwają tylko kilka dni, ponieważ jak pokazują poprzednie lata, szkolenia o krótkim czasie trwania, trwające od 2 do 6 dni, są najbardziej skuteczne. Rezerwiści z wcześniejszym doświadczeniem wojskowym mogą zostać powołani na ćwiczenia trwające maksymalnie 16 dni.

Otrzymanie wezwania do udziału w ćwiczeniach wojskowych od Wojskowej Komendy Uzupełnień jest jednym z głównych obowiązków rezerwistów. Oznacza to, że uczestnictwo w tych ćwiczeniach wojskowych, które regularnie są organizowane w celu utrzymania umiejętności i wiedzy wojskowej na odpowiednim poziomie, jest obowiązkowe.

Ćwiczenia wojskowe mogą przyjmować różne formy, począwszy od lekcji teoretycznych i wykładów, aż po praktyczne ćwiczenia i symulacje. Głównym celem tych ćwiczeń jest zapewnienie, że rezerwiści są przygotowani do służby w przypadku konfliktu zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia mają na celu zapewnienie, że rezerwiści posiadają niezbędne umiejętności, gotowość i wiedzę, aby skutecznie przyczynić się do obrony naszego kraju.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania od WKU?

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe z WKU nie oznacza od razu powołania na ćwiczenia wojskowe. W przypadku braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia, dowództwo przydziela rezerwistom zadanie mobilizacyjne lub przydziela ich do konkretnego oddziału wojskowego. Następnie rezerwista oczekuje na wezwanie do zgłoszenia się na ćwiczenia w przydzielonym oddziale.

Celem tych ćwiczeń jest zapoznanie rezerwisty z strukturą jednostki wojskowej oraz specyfiką służby, a także ocena umiejętności w konkretnych specjalizacjach lub szkolenie w innym zakresie. Obecnie najbardziej pożądanymi zawodami w wojsku są zawody medyczne, takie jak lekarze, pielęgniarki i weterynarze. Wojsko jest również zainteresowane rekrutacją kierowców, tłumaczy, kucharzy, specjalistów IT i elektryków.

W przypadku powołania na obowiązkowe ćwiczenia i szkolenia wojskowe konieczne jest złożenie wniosku o niepłatny urlop u pracodawcy. Rezerwiści otrzymują niewielkie wynagrodzenie w wysokości 2,85% minimalnego wynagrodzenia żołnierza, co stanowi około 129 zł brutto za dzień ćwiczeń. Istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia kompensacyjne, jeśli otrzymywane wynagrodzenie jest niższe od kwoty, jaką rezerwista zarobiłby na swoim stałym stanowisku pracy.

Czy mogę się odwołać od wezwania na ćwiczenia rezerwistów od WKU?

Tak, można się odwołać od wezwania na ćwiczenia rezerwistów od Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień (WKU). W celu odwołania się, należy złożyć odpowiedni wniosek do WKU, w którym należy przedstawić ważne powody uniemożliwiające uczestnictwo w ćwiczeniach. Wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony i złożony w terminie określonym przez WKU. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja w sprawie odwołania należy do WKU, który może zaakceptować lub odrzucić wniosek.

Podsumowanie

Rezerwiści są nieodzownym elementem systemu obronnego każdego kraju. Są to osoby, które są gotowe do natychmiastowego powołania do służby w razie konfliktu zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej. Ich doświadczenie i szkolenie wojskowe są nieocenione dla skutecznej obrony naszego kraju.

Ponadto, rezerwiści są niezwykle ważni dla utrzymania gotowości bojowej naszych sił zbrojnych. Dzięki regularnym szkoleniom i ćwiczeniom wojskowym, są oni zawsze gotowi do działania, a ich umiejętności i wiedza wojskowa są zawsze na najwyższym poziomie.

W końcu, rezerwiści przyczyniają się do bezpieczeństwa narodowego na wiele różnych sposobów. Mogą oni na przykład pomagać w szkoleniu nowych rekrutów, pracować jako doradcy wojskowi, a nawet służyć na froncie w czasie konfliktu zbrojnego. Są oni niezwykle ważni dla utrzymania gotowości bojowej naszych sił zbrojnych.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz