Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia pracownika za wykonaną pracę w danym miesiącu. Obowiązek ten wynika wprost z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz przepisów prawa pracy. Brak wypłaty wynagrodzenia w ustalonej wysokości i danym terminie jest naruszeniem podstawowych praw pracownika i stanowczo narusza prawo. W tym poradniku opiszemy jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę oraz pobierzesz darmowe wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. 

Prawo do wynagrodzenia

Terminowa wypłata wynagrodzenia pracownikowi jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym wprost z kodeksu pracy. Przytoczyć można tutaj art. 22 Kodeksu Pracy:

“§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

oraz art 94. ustęp 5 Kodeksu Pracy:

“Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

(…) 5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;”

Z powyższego wynika, że pracodawca nie może uchylić się od tego obowiązku. Dodatkowo, żaden przepis nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia ze względu na jego sytuację finansową. 

Prawo do wynagrodzenia jest bardzo ważne. Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy, Pracownik nie ma prawa do zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia ani przeniesienia jego na inną osobę. 

“Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.”

Brak stosowania się do powyższych obowiązków jest naruszeniem pracodawcy wobec pracownika, które zgodnie z art. 282 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1000 do 30000 zł. 

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Pierwszym działaniem, które powinniśmy podjąć w sytuacji braku otrzymywania wynagrodzenia, to udanie się do pracodawcy i porozmawianie z osobą decyzyjną o tej sprawie. Pracodawca jest świadom konsekwencji niewywiązywania się ze swoich obowiązków, lecz często gra na zwłokę – w sytuacji kiedy widać, że cierpliwość drugiej strony się kończy, wynagrodzenie w magiczny sposób trafia na konto. W przypadku problemów finansowych firmy, może uda się wypracować kompromis z pracodawcą – na przykład spłatę w ratach. Jest to i tak lepsze i szybsze rozwiązanie niż potencjalna sprawa w sądzie. Ważne aby porozumienie było na piśmie i określało dokładne kwoty oraz terminy spłat. 

Jeżeli chęć porozumienia nie przynosi żadnych efektów, należy wysłać pismo – wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. Wezwanie koniecznie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo doręczyć je osobiście. Pamiętaj jednak o tym, aby wydrukować dwa egzemplarze i dopilnować, aby doręczenie było pokwitowane podpisem wraz z datą. Jest to kluczowe, gdyż w przypadku prób wyciągnięcia dalszych konsekwencji musimy wykazać naszą chęć polubownego załatwienia sprawy i mieć na to twarde dowody. 

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia – elementy

Poniżej przedstawiamy skrótowo wszelkie elementy, które wezwanie powinno zawierać, aby zapewnić swoją skuteczność i zgodność z prawem:

 • dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • miejscowość i data sporządzenia pisma
 • tytuł “wezwanie do zapłaty”
 • sformułowanie „Wzywam niezwłocznie do zapłaty…”
 • termin na spełnienie obowiązku (zwykle 7 dni),
 • określenie dalszych zamiarów w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia (np. wytoczenie powództwa cywilnego, zgłoszenie do PIP, czy też przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej, a nawet zlicytowanie długu na giełdzie). 

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? Inne sposoby

Bardzo prawdopodobne, że część osób nie musi podejmować dalszych kroków, gdyż polubowne załatwienie sprawy przyniosło wymierne korzyści lub pracodawca przestraszył się wezwania do zapłaty. Jeśli nawet to nie pomogło, to zasadnym jest podjęcie bardziej drastycznych środków w celu odzyskania swojej należności. 

W wezwaniu do zapłaty wynagrodzenia określiliśmy możliwość podjęcia dalszych kroków. Musisz wiedzieć, że jako pracownikowi przysługuje Ci prawo do:

 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienia o naruszeniu prawa,
 • złożenia pozwu do Sądu Pracy,
 • złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia,

Niezależnie od podjętych wyżej kroków masz także prawo do złożenia pozwu do Sądu z powództwa cywilnego. Bardzo prawdopodobne jest, że w wyniku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia ponosisz dodatkowe koszty (np. odsetki od niezapłaconych kredytów, koszty sądowe, odsetki za zwłokę i zadośćuczynienie).

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

panstwowa inspekcja pracy

Na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, złożenie zawiadomienia do PIP dotyczące naruszeń, po zapoznaniu się ze sprawą, może skutkować przeprowadzeniem kontroli w zakładzie pracy.

Aby dokonać zgłoszenia pracodawcy dopuszczającego się zaniedbań i naruszeń, należy wejść na stronę PIP, wybrać opcję e-skarga z menu znajdującego się po prawej stronie, następnie wybrać okręgowy inspektorat i finalnie wypełnić formularz. 

W przypadku stwierdzenia naruszeń Inspektor Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1000 do 2000 zł za każde przewinienie oraz co istotne dla Ciebie – żądać natychmiastowego naprawienia wyrządzonej szkody. W przypadku odmowy przyjęcia kary, Inspektor występuje do Sądu o ukaranie pracodawcy poprzez nałożenie grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Pozew do sądu o wypłatę wynagrodzenia

Kiedy firma jeszcze istnieje, a wszystkie podjęte kroki w celu odzyskania wynagrodzenia zawodzę, to Twoją ostatnią szansą jest złożenie pozwu do sądu o wypłatę wynagrodzenia.

Pozew należy składać do właściwego Sądu Pracy i dołączyć odpowiednie dokumenty (pozew wraz z opisaniem wszystkich podjętych działań, podpisany egzemplarz wezwania do zapłaty lub potwierdzenie z poczty doręczenia pisma, umowę o pracę i świadectwo pracy). 

Złożenie wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

zapłata zaległego wynagrodzenia z fgsp

Pracownik ma prawo do otrzymania świadczenie w wysokości 80% zaległych pensji za ostatnie 3 miesiące z wpłat pracodawcy na FGŚP. Uzyskanie wynagrodzenia jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszystkie trzy warunki są spełnione:

 1. Firma ogłosiła upadłość,
 2. Firma musi być uznana za niewypłacalną w urzędzie skarbowym,
 3. Poszkodowany posiada wyrok sądowy zaopatrzony w zaświadczenie komornika o braku możliwości egzekucji długu.

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – pobierz wzór

wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z odsetkami

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

Jeśli pomimo wskazówek dalej nie wiesz jak wysłać wezwanie do zapłaty wynagrodzenia, Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana, chcesz zwiększyć skuteczność windykacji lub po prostu chcesz zlecić to prawnikowi – możemy to zrobić za Ciebie dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią prawną.

5/5 - (21 votes)

1 komentarz do “Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia + wzór”

Dodaj komentarz