Ugoda alimentacyjna – Wzór z omówieniem

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

ugoda alimentacyjna wzór

Coraz częściej spotyka się pary, które pomimo rozpadu małżeństwa lub związku, nadal utrzymują kontakt, a zwłaszcza kiedy owocem ich byłej miłości jest dziecko. Łożenie na utrzymanie dziecka lub osoby niepełnosprawnej, w przypadku kiedy opuściło się dom rodzinny jest obowiązkiem, ale nie trzeba składać wniosku do sądu o ustalenie alimentów, można zrobić to we własnym zakresie, polubownie.

Czym jest ugoda alimentacyjna?

Ugoda alimentacyjna (inaczej ugoda pozasądowa), to dokument organizujący płacenie alimentów na rzecz utrzymania dziecka/dzieci w sposób polubowny. Oznacza to, że strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana do ich płacenia zgodnie ustalają wysokość świadczenia, bez składania pozwu o alimenty do sądu. Jest to dokument, w którym strony określają ustępstwa w zakresie łączącego ich obowiązku alimentacyjnego oraz zagwarantowanie wywiązywania się z niego, aby uniknąć dalszych wzajemnych roszczeń.

Ugoda alimentacyjna powinna być sporządzona w taki sposób, aby spełniała rolę ochronną obydwóch stron. Pomimo możliwości zawarcia ugody bez udziału sądu, treści niezgodne z prawem lub dążące do obejścia przepisów będą uznane za niezgodne i niewiążące. Dlatego ważne, aby ugoda była zgodna z zasadami współżycia społecznego i odzwierciedlała rzeczywistość.

Podstawą prawną dającą możliwość zawarcia ugody w sprawie alimentów reguluje art. 917 i następne kodeksu cywilnego wraz z art. 128 i następnymi kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Jak obliczyć wysokość alimentów do ugody?

Doprowadzając do ugody alimentacyjnej strony muszą porozumieć się w jednej z ważnych kwestii – wysokości alimentów. Sąd zasądzając wysokość świadczenia bierze pod uwagę szereg kryteriów na podstawie, których podejmuje decyzję. Wy musicie postąpić podobnie, gdyż podstawowym warunkiem ugody jest porozumienie w tej kwestii, a decyzja nie może być szkodliwa dla żadnej ze stron.  

Skrótowo można by rzec, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Zależy także w jakim stopniu zobowiązany będzie uczestniczyć w życiu uprawnionego i warto pamiętać o fakcie, iż obydwie strony ugody są zobowiązane do zaspokajania tych potrzeb. Oznacza to, że jeśli całkowity koszt utrzymania dziecka wynosi 1000 zł miesięcznie, to średnio na rodzica przypada 500 zł, lecz większa część tych kosztów powinna być pokryta przez rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Częstym błędem jest podawanie we wniosku do sądu kwoty całkowitej, którą sąd na pewno obniży.   

Do „usprawiedliwionych potrzeb dziecka” zaliczamy wszelkie możliwe do udokumentowania wydatki, które są ponoszone w wyniku zapewnienia dziecku warunków do życia i wykształcenia. Są to przede wszystkim koszty związane z opłatami za:

 • mieszkanie
 • jedzenie
 • środki czystości
 • leczenie
 • odzież, obuwie
 • książki
 • wycieczki szkolne,
 • większe wydatki jednorazowe np. laptop, czy telefon.
 • dojazdy do szkoły,
 • rozrywkę 

Czym są alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe, to nowy termin, który wprowadziła nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w wyniku projektu z 2019 roku. Zadaniem tego rozwiązania jest pomoc w przeciągających się sprawach sądowych o ustalenie wysokości alimentów. Po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną sąd rozpatruje wniosek i od razu zasądza alimenty w określonej wysokości, od razu podlegające egzekucji. Oznacza to obowiązek natychmiastowego płacenia alimentów przez stronę zobowiązaną. 

Kwoty alimentów natychmiastowych, na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, w 2020 roku to odpowiednio:

 • 496 zł względem jednego dziecka,
 • 450 zł na każde z dwojga dzieci,
 • 404 na każde z trojga dzieci,
 • 359 zł na każde z czworga dzieci,
 • 313 zł na każde z pięciorga i więcej dzieci. 

Powyższe kwoty mają być waloryzowane co roku.

Porozumienie w sprawie alimentów

Ugoda alimentacyjna może być zawarta aż na 6 różnych sposobów:

 1. Ustnie. Niezalecana forma ze względu na brak możliwości przedstawienia warunków i zakresu ugody, zwłaszcza podczas konfliktu.
 2. Pisemnie. Bez przymusu sądowego, w przypadku kiedy obydwie strony są przekonane co do tego by stosować się do ustalonych warunków. Wystarczy podpis na sporządzonym dokumencie.
 3. U notariusza. Jak wszystkie dokumenty zawierane u notariusza, ugoda będzie miała formę aktu notarialnego. W tym przypadku przedstawia się notariuszowi wydrukowany egzemplarz projektu ugody, który sporządza w obecności dwóch stron akt notarialny.
 4. Przed mediatorem. Jeśli strony we własnej obecności nie mogą dojść do porozumienia, można powołać mediatora, który będzie pośredniczyć w porozumieniu. Istnieje możliwość przedstawienia ugody mediatorowi, który sporządzi protokół z mediacji.
 5. W trakcie postępowania alimentacyjnego. W przypadku wystąpienia obydwóch stron do sądu z wnioskiem o ugodowe załatwienie sprawy. Wówczas sąd może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze w sprawie o alimenty. 
 6. W następstwie posiedzenia sądowego wynikającego, które wyznaczył sąd na wniosek złożonego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Można także załączyć projekt ugody do wniosku skierowanego do sądu o zawezwanie do próby ugodowej.

Pozew o alimenty, a możliwość ugody

Temat alimentów początkowo nie jest poruszany w racji wielu emocji wynikających z rozstania. Jednak kiedy uprawniona osoba powróciła do normalnego funkcjonowania i myślenia o uregulowaniu sprawy alimentów, często jest zwyczajnie lekceważona przez drugą stronę. Nie pozostając dłużnym, wkrótce dochodzi do złożenia pozwu o alimenty, a pozwany będąc świadomym konsekwencji i ich nieuchronności, proponuje ugodę. Co w tym przypadku dzieje się ze złożonym do sądu pozwem?

W przypadku dojścia do porozumienia i zawarcia ugody, a w tym określenia wysokości alimentów i wzajemnych ustępstw, postępowanie sądowe nie jest już konieczne. Złożony wniosek jest dalej procesowany przez sąd, więc ważnym aspektem będzie cofnięcie pozwu o alimenty. Możliwość wycofania pozwu reguluje art. 203 kodeks postępowania cywilnego. 

Co powinna zawierać ugoda alimentacyjna?

Sprawy o alimenty nie są łatwymi, dochodzi tutaj do pomieszania uczuć z pieniędzmi, co stanowi wręcz wybuchowy eliksir. Dlatego ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i porozumienie się co do ustalenia kwoty świadczenia bez większych problemów. W przypadku skierowania sprawy do sądu można liczyć się z bardzo ciężką przeprawą, wyciąganiem “brudów” i celowym przedłużaniu procesu. 

Ugoda alimentacyjna powinna zawierać przede wszystkim takie elementy jak: 

 • precyzyjne określenie stron,
 • określenie wzajemnych obowiązków,
 • określenie kwoty alimentów określoną dla każdego z osobna,
 • konsekwencje braku wywiązania się z ustalonych warunków,
 • własnoręczne podpisy strony.

Ugoda alimentacyjna – pobierz wzór

ugoda alimentacyjna z reprezentantem

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.7/5 - (15 votes)

2 komentarze do “Ugoda alimentacyjna – Wzór z omówieniem”

Dodaj komentarz