Jak napisać pozew o alimenty? Darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

pozew o alimenty wzór

Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 128 i następnych Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Alimenty to obowiązkowe i regularne świadczenia, które mają charakter jako środki utrzymania, a także w miarę potrzeby jako środki wychowania. Najczęściej pozew o alimenty składa się, jeśli osoba sprawująca opiekę nad dziećmi żąda od drugiego rodzica wsparcia finansowego, jeśli ten nie udziela go dobrowolnie. W tym artykule zajmiemy się kwestią tego jak napisać pozew o alimenty i jak dopełnić wszelkich formalności. 

Zawezwanie do próby ugodowej

Zanim przystąpimy do omawiania zagadnienia jakim jest pozew o alimenty, należy wspomnieć o tym, że wniesienie takiego wniosku powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu. Konfliktem oczywiście nazywamy tutaj niewywiązywanie się z łożenia na utrzymanie i wychowanie przez jednego z rodziców. 

Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które zostaje wysłane do sądu. Sąd po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem przesyła zawezwanie drugiej stronie i wyznaczy posiedzenie, na którym będzie nakłaniał obydwie strony do zawarcia ugody. Próba ugodowa przeprowadzana jest przy udziale sędziego. 

Rozstrzyganie spraw przed sądem wiąże się z dużym stresem dla samych stron, ale często również dla samych dzieci. Ponadto przesłuchiwanie świadków, przeprowadzanie opinii biegłych, czasem psychologów, dokonywanie oględzin i innych form mających na celu zebranie wystarczających dowodów jest czasochłonne i kosztowne. 

Jeśli chcesz dojść do porozumienia bez wszczynania jakiegokolwiek sporu, możesz także spróbować zawrzeć ugodę alimentacyjną (pobierzesz tutaj także odpowiedni wzór).

Wybór odpowiedniego sądu

Miejsce złożenia pozwu jest dla wielu niejasny, lecz postaramy Ci się to wytłumaczyć jak najbardziej. Co do zasady pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego, konkretnie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a w sytuacji kiedy pozwany mieszka za granicą lub daleko – odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka. Należy pamiętać, iż powód ma prawo do dochodzenia swoich praw także w sytuacji, kiedy pozwany nie mieszka w Polsce. 

Jeżeli masz problem z ustaleniem miejsca przebywania pozwanego, możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowieniem dla niego kuratora. 

Pozew o alimenty – elementy niezbędne

Przygotowanie wzoru nie jest łatwe, ponieważ każdy pozew o alimenty jest inny i powinien być zindywidualizowany. Natomiast wyróżnić można przede wszystkim niezbędne elementy, które powinny się w nim znaleźć, aby pismo było uznane za formalne, spełniało wymogi, a także nie posiadało braków formalnych. 

W dość dużym uproszczeniu wniosek o alimenty można podzielić na kilka części. W pierwszej należy wskazać strony, czyli dokładnie opisać dane osobowe powoda i pozwanego. W drugiej części należy określić roszczenia względem pozwanego. Nie można zapomnieć również o odpowiedniej argumentacji. Ostatnią częścią jest poparcie słów zawartych na wniosku odpowiednimi załącznikami.  

Przechodząc do konkretów, w pozwie o alimenty na dziecko musisz podać:

 • miejscowość i datę;
 • określenie sądu, do którego kierowany jest wniosek o alimenty;
 • dane dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
 • dane przedstawiciela ustawowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL);
 • dane pozwanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL);
 • określenie wartości sporu w postaci miesięcznej kwoty alimentów;
 • określenie terminu wypłacania świadczenia (np. do 15 dnia każdego miesiąca);
 • określenie sposobu płatności alimentów;
 • wyjaśnienie – opis okoliczności uzasadniających wystąpienie o alimenty;
 • wszelkie informacje o dowodach;
 • odpowiednie załączniki;
 • własnoręczny podpis.

Uzasadnienie kluczowym elementem wniosku o alimenty

Uzasadnienie wniosku o alimenty spędza sen z powiek wielu matek, lecz nie demonizujmy tego elementu aż tak bardzo. Oczywiście, niezwykle ważne jest to jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (wartość przedmiotu sporu), lecz tak naprawdę należy jedynie uargumentować zawarte we wniosku roszczenia. Musisz przekonać sąd o słuszności zaliczenia danego kosztu jako koszt utrzymania / wychowania dziecka. 

W uzasadnieniu w szczególności należy opisać:

 • stan majątkowy i sytuację zarobkową pozwanego,
 • stan majątkowy i sytuację finansową rodzica pełniącego aktualnie opiekę nad dzieckiem / powoda,
 • poinformować o fakcie łożenia na utrzymanie dziecka i jakie to kwoty,
 • przedstawić koszty utrzymania dziecka i określić, czy radzi sobie z nimi,
 • wskazać swoje zatrudnienie i określić się, czy jest w stanie poświęcać się opiece nad dzieckiem, czy konieczne jest zrezygnowanie z wykonywania pracy zarobkowej,

Opisanie sytuacji majątkowej i zarobkowej pozwanego jest bardzo ważne. Wyliczając możliwości finansowych bierze się pod uwagę takie dochody, które pozwany jest w stanie osiągnąć, gdyby dołożył wszelkich starań, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem taka sytuacja, iż zobowiązany do płacenia alimentów specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Uzasadnienie wniosku o alimenty to jedno, lecz nie wszystko. Na poparcie swoich słów należy przygotować odpowiednie dokumenty mające charakter dowodowy. Przydatne są zatem wszelkie faktury, rachunki, paragony, ale także świadkowie, którzy są w stanie poprzeć nasze słowa. 

Pozew o alimenty – niezbędne załączniki

Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć następujące dokumenty, o ile występują:

 • odpis pozwu i załączników,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli jest ze związku małżeńskiego,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego,
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo, jeśli dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych,
 • decyzje potwierdzające otrzymywane świadczenia lub zasiłki,
 • zestawienie rachunków związane z utrzymaniem dziecka (koszty wyżywienia, ubiorem, wycieczkami szkolnymi, dojazdami, zajęciami pozalekcyjnymi, korepetycjami itd.),
 • zestawienie wysokości kosztów utrzymania domu,
 • zaświadczenie od lekarza, że dziecko wymaga szczególnej opieki, przyjmowania leków na stałe, rehabilitacji itp.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku ubiegania się o alimenty od męża lub żony, odpis nie starszy niż 3 miesiące od dnia wydania),
 • odpis wyroku rozwodowego lub orzeczenia o separacji,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów (np. potwierdzające trudną sytuację finansową).

Powód lub osoba go reprezentująca powinna wydrukować dwa egzemplarze pozwu, podpisać je i wysłać do sądu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć je osobiście w biurze podawczym. W przypadku wyboru ostatniej opcji zalecamy wykonanie trzeciego egzemplarza i poproszenie o przybicie pieczątki z datą złożenia wniosku. Jeden egzemplarz sąd prześle pozwanemu. 

Warto wiedzieć, iż wnoszący o pozew o alimenty, są zwolnieni z uiszczania opłaty sądowej. 

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Jest nim przede wszystkim sytuacja finansowa i zarobkowa osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb powoda. Alimenty zgodnie z definicją mają pomóc w utrzymaniu osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, a w przypadku dziecka także w jego wychowaniu. 

Wysokość alimentów należy oszacować na podstawie realnie ponoszonych kosztów takich jak:

 • opłaty za mieszkanie,
 • wyżywienie,
 • ciuchy,
 • środki higieny,
 • opłaty za szkołę, przedszkole lub żłobek,
 • książki,
 • zajęcia dodatkowe, korepetycje,
 • bilety, transport,
 • rozrywkę – kino, basen, teatr,
 • zakup sprzętu – komputer, tablet, komórka,
 • wizyty lekarskie,
 • wycieczki wakacyjne,
 • wycieczki szkolne,

Oczywiście opłaty mieszkaniowe takie jak czynsz, opłaty za media należy podzielić przez liczbę osób, które zamieszkują dany lokal wraz z osobą uprawnioną do alimentów. 

Wszystkie te wydatki należy przedstawić w ujęciu miesięcznym. W tym celu wydatki, które ponosisz jednorazowo np. wycieczki szkolne, wycieczka wakacyjna, książki itp. podziel przez 12. W ten sposób obliczysz miesięczną kwotę alimentów.

Następnie musisz się zastanowić nad tym, czy uzyskaną kwotę przypadającą na rodzica chcesz dzielić po równo. Warto tutaj powołać się na opiekę niematerialną, która nie zabiera Ci finansów, lecz Twój czas. Czy codziennie gotowanie, ubieranie, przewijanie, bawienie, zaprowadzanie do szkoły, uczenie, wspólne odrabianie lekcji, leczenie, sprawowanie opieki nic nie kosztuje? To także forma alimentacji, która przypada w większości na rodzicu, który sprawuje opiekę. Skoro całość opieki niematerialnej spoczywa na jednym rodzicu, to drugi może być zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów finansowych utrzymania i wychowania dziecka. 

Natomiast, jeśli obydwoje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem mniej więcej po równo, wówczas kwotą wydatków finansowych należy podzielić się po równo. 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa może być złożony nawet jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty w sądzie, lecz poniesiesz opłatę sądową w wysokości 100 zł. Wniosek możesz złożyć wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie alimentacyjne. 

Tak jak nazwa wskazuje – wniosek o zabezpieczenie powództwa ma na celu zabezpieczenie sytuacji materialnej na aktualnym poziomie. Dzięki niemu masz większą szansę na wyegzekwowanie należnych alimentów poprzez uniemożliwienie niepłacenia alimentów poprzez wyzbycie się części majątku przez pozwanego.  

Pozew o alimenty – pobierz wzór

Pozew o alimenty dla dziecka

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

Jeśli pomimo wskazówek dalej nie wiesz jak sporządzić pozew o alimenty, Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana, chcesz zwiększyć swoje szanse lub po prostu chcesz zlecić to prawnikowi – możemy to zrobić za Ciebie dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią prawną.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz