Jak napisać wniosek o separację? Darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o separację wzór

Separacja jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w polskim prawie. Do 1999 roku osoby, które nie były pewne swojego związku mogły złożyć jedynie wniosek o rozwód. Orzekanie o separacji odbywa się na rozprawie separacyjnej, a żeby do niej doszło należy złożyć wniosek o separację. Chcąc uniknąć braków formalnych koniecznie przeczytaj artykuł, pobierz wzór i złóż pozew o separację.

Kto i kiedy może złożyć pozew o separację?

Zgodnie z art. 61 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, “jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.”

W odróżnieniu od pozwu o rozwód, wniosek o separację może złożyć jeden z małżonków lub oboje – niezależnie, czy jest się winnym rozpadowi pożycia małżeńskiego, czy nie. 

Ustawodawca jednakże określa, że orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli miałoby ucierpieć na tym dobro wspólnych dzieci albo z jakichś względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto, zgodnie z art. 61 § 3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku kiedy zostanie zgłoszone “zgodne żądanie małżonków o separację”, instytucja separacji może zostać orzeczona w postępowaniu w trybie nieprocesowym.  Niemożliwe jest jednak orzekanie separacji w tym trybie, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci.

Do którego sądu złożyć wniosek?

Wniosek o separację należy wnieść do Sądu Okręgowego, konkretnie do Wydziału Cywilnego, w którym małżonkowie posiadali ostatnie, wspólne miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem, iż nadal w tym rejonie zamieszkuje jedno z nich. 

Gdyby się okazało, że żadne z małżonków nie zamieszkuje już w tym rejonie, to wniosek o separację należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, to pozew składa się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda/powódki.  

Określenie, do którego sądu złożymy wniosek to właściwość wyłączna, a więc nie podlegająca umownym zmianom między stronami.

Wniosek o separację – elementy niezbędne

Każdy pozew sądowy musi zawierać stałe elementy, na podstawie których sąd procesuje pismo i sprawdza pod kątem braków formalnych. Jeśli wniosek nie zawiera błędów, sąd poinformuje pozwanego o złożonym piśmie, a także wyznaczy datą rozprawy. 

Elementami niezbędnymi są:

 • Miejscowość i data wniosku,
 • Określenie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku,
 • Określenie stron postępowania wraz z danymi osobowymi,
 • Sprecyzowanie żądań,
 • Uzasadnienie wniosku,
 • Dane wspólnych dzieci,
 • Stosunki majątkowe małżonków
 • Załączniki na poparcie dowodów, uzasadnienia i wymogów formalnych,

Określenie stron 

Pozew musi mieć określone strony postępowania. Osoba, która składa wniosek i domaga się orzeczenia separacji nazywana jest powodem, a druga strona jest pozwanym. 

W celach bezpieczeństwa należy podać dane osobowe takie jak imiona i nazwiska, obecny adres zamieszkania i numer PESEL obydwóch stron. 

Żądania

Kolejnym punktem jest określenie żądań powoda w punktach. Najczęściej spotykane, to:

 • zasądzenie separacji wraz z informacją z czyjej winy lub bez orzekania o winie,
 • zasądzenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi,
 • zasądzenie zwrotu kosztów procesu od drugiej strony,
 • wniosek o podział majątku,
 • wniosek o przyznanie alimentów, 
 • wniosek o przesłuchanie świadków,

Uzasadnienie 

Uzasadnienie, to opisowa część pozwu, która przedstawia sposób rozpadu pożycia małżeńskiego, co spowodowało finalnie złożenie wniosku o separację. W uzasadnieniu należy użyć dowodów świadczących o rozpadzie małżeństwa i potwierdzających faktyczność opisu. 

Uwaga! W przypadku wniosku o separację z orzeczeniem o winie należy również przedstawić dowody winy małżonka. 

Uzasadnienie jest także miejscem, w którym należy zawrzeć informację o liczbie, datach urodzenia, płci, danych osobowych wspólnych dzieci, a także stosunków majątkowych, zawartych umów przedmałżeńskich (intercyz) i sytuacji zarobkowej obojga małżonków. 

Jakie są wymagane załączniki do pozwu o separację?

Załączniki to bardzo ważny element wniosku o separację. Są nimi dokumenty potwierdzające dowody, przedstawione argumenty i faktyczność zaistnienia danych sytuacji użytych w uzasadnieniu. Powinny znaleźć się tutaj takie elementy jak:  

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków,
 • odpisy pozwów o separację,
 • odpisy oryginałów załączników,
 • dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia wysokości należnych alimentów np. zestawienie wydatków na utrzymanie i wychowanie dzieci.

Jak złożyć wniosek o separację i ile kosztuje?

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym udając się do biura podawczego. Wykorzystując ten sposób domagaj się od osoby przyjmującej, aby poświadczyć fakt złożenia pozwu przybiciem pieczątki z datą wpływu do sądu Twojego egzemplarza. 

Drugim sposobem jest przesłanie wniosku pocztą polską listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

Koszty związane ze złożeniem wniosku i orzeczeniem separacji ponoszą małżonkowie.W przypadku złożenia zgodnego wniosku o separację i małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci, pobierana jest opłata w wysokości 100 zł, a rozprawa zostanie rozpatrzona w trybie nieprocesowym. W przypadku jednak kiedy pozew o separację kończy się odpowiednią rozprawą, koszt rośnie do 600 zł.   

Do dodatkowych kosztów, z którymi trzeba się liczyć przechodząc na ścieżkę sądową należy wynagrodzenie pełnomocnika w przypadku korzystania z pomocy adwokata, koszty dojazdów do sądu, a także koszt utraconego zarobku.

Ważne informacje

Oryginał pozwu oraz oryginały załączników przeznaczone są dla sądu i znajdą się następnie w aktach sprawy. Wniosek należy wydrukować aż w 3 egzemplarzach. Jeden z odpisów pozwu wraz z odpisem załączników otrzyma za pośrednictwem sądu pozwany. 

Składając pozew o separację pamiętaj także o odręcznym podpisie. Popełnienie takiego błędu jak komputerowo uzupełniony podpis stanowi błąd formalny, co spowoduje zwrot wniosku do poprawy, a tym samym przedłużenie sprawy! 

Wniosek o separację – pobierz wzór

wniosek o separację wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (7 votes)

Dodaj komentarz