Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów? Darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o podwyższenie alimentów

Alimenty w potocznym rozumieniu oznaczają świadczenie na rzecz uprawnionego do otrzymywania alimentów w celu jego utrzymania, a jeśli mówimy o dziecku, to także na jego wychowanie. Każdorazowa zmiana sytuacji zarówno osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jak i osoby uprawnionej do ich otrzymywania powoduje możliwość wystąpienia o ich podwyższenie. Sprawdź jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów, aby uniknąć błędów formalnych!

Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?

Przyczyną wniesienia powództwa mającego na celu podwyższenie alimentów na dziecko może być zmiana okoliczności, która wpływa na tą sprawę. Ponieważ mowa jest o pozwie, który ma zwiększać alimenty, to należy wykazać, iż od czasu, od kiedy sąd orzekł o wysokości alimentów, nastąpiły zmiany potrzeb dziecka lub/i możliwości rodzica. Wyróżnić zatem możemy kilka przykładów:

 • Zwiększenie wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka (przykładowo wynikających z rozpoczęcia nauki w szkole, a więc pojawienie się nowych, dodatkowych kosztów: książek, wyprawki do szkoły, dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych, korepetycji, zajęć dodatkowych itd.). 
 • Znaczna poprawa sytuacji finansowej / majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (przykładowo wskutek otrzymania lepiej płatnej pracy, spadku, zakończenia płacenia innych zobowiązań). 
 • Pojawieniem się problemów zdrowotnych dziecka lub jego opiekuna.
 • Pogorszeniem się sytuacji finansowej / majątkowej opiekuna uprawnionego do otrzymywania alimentów (przykładowo utrata pracy przez matkę wychowującą samotnie dziecko). 
 • Pojawieniem się innych okoliczności (na przykład podniesienie czynszu)

Sąd rozstrzygając o podwyższeniu alimentów musi mieć na uwadze brzmienie artykułu 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego biorąc tym samym pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego, a także majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Oznacza to, że wniosek nie zawsze zakończy się powodzeniem. 

Ponadto warto zauważyć, iż zobowiązujące podniesienie wysokości alimentów jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze sądowej. Byli partnerzy często porozumiewają się odnośnie wysokości alimentów między sobą, lecz nie będzie to ponosić za sobą skutków prawnych w przypadku unikania płacenia alimentów.  

Do jakiego sądu złożyć wniosek?

Pozew należy złożyć do Sądu Rejonowego, konkretnie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sądem właściwym dla tej sprawy jest zarówno sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego jak i powoda/powódki. Wybór sądu należy do osoby wnoszącej pozew.

Jednakże w sytuacji, w której pozwany nie przebywa w kraju lub jego miejsce zamieszkania jest nieznane, wniosek o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda/powódki. Nawet w przypadku ukrywania się lub mieszkania za granicą, sprawę o podwyższenie alimentów może rozstrzygnąć z powodzeniem sąd w Polsce.

Wniosek o podwyższenie alimentów – elementy niezbędne

Wniosek o podwyższenie alimentów jest pozwem sądowym, a tym samym musi spełniać normy pisma formalnego, na podstawie których sąd procesuje pismo i sprawdza pod kątem braków formalnych. Elementami niezbędnymi takiego pozwu są:

 • Miejscowość i data wniosku,
 • Określenie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku,
 • Określenie stron postępowania wraz z danymi osobowymi,
 • Określenie przedmiotu sporu (łączna kwota dochodzonych świadczeń na rok),
 • Sprecyzowanie żądań,
 • Uzasadnienie wniosku,
 • Dane wspólnych dzieci,
 • Stosunki majątkowe małżonków
 • Załączniki na poparcie dowodów, uzasadnienia i wymogów formalnych,

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Wniosek o podwyższenie alimentów powinien posiadać solidną argumentację. Przede wszystkim powinna zostać sprecyzowana przyczyna wnioskowania o podwyższenie alimentów. W tym celu niezbędne jest opisanie zmian, które zaszły od momentu wydania wyroku zasądzającego alimenty. Oprócz tego konieczne jest wskazanie różnicy kwot wraz z argumentacją co było przyczyną jej powstania. Osoba wnioskująca ma obowiązek udowodnienia przed sądem, że zmiana stosunków majątkowych jest istotna. W Przeciwnym wypadku istnieje dość duże ryzyko oddalenia wniosku, a także obciążenia kosztami zastępstwa sądowego. 

Odpowiedź na wniosek o podwyższenie alimentów

Czytając ten akapit z pewnością jesteś “tą drugą stroną” i szukasz informacji o tym jak odpowiedzieć na wniosek o podwyższenie alimentów. Mamy dla Ciebie kilka ważnych kwestii. 

Jeżeli nie zgadzasz się z argumentami zawartymi w pozwie w całości, powinieneś w swojej odpowiedzi wnioskować o oddalenie powództwa. 

Jeżeli natomiast zgadzasz się na podwyższenie alimentów, jednakże nie do takiej kwoty, która jest wnioskowana w pozwie, w odpowiedzi powinieneś zawrzeć uznanie powództwa do określonej kwoty. 

Obydwa przypadki wymagają uzasadnienia, w którym zawrzesz wyjaśnienia dotyczące podjętej decyzji. Alimenty nie zostaną podwyższone o ile jesteś w stanie wykazać, że wnioskowa kwota przekracza Twoje możliwości finansowe. Dopuszczalne jest powoływanie się na wzrost kosztów utrzymania, zwiększenie czynszu, kosztów uzyskania przychodu, pogorszenie sytuacji materialnej, problemy zdrowotne, ciążące zadłużenia itd. Warto podsumować wszelkie miesięczne koszty oraz te, które ponoszone jednorazowo. 

W załącznikach powinny znaleźć się dokumenty potwierdzające użyte uzasadnienie. 

Wniosek o podwyższenie alimentów – pobierz wzór

Wniosek o podwyższenie alimentów wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.6/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz