Jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty?

Mikołaj Mikiciuk

uzasadnienie pozwu o alimenty przykłady

Każda sprawa alimentacyjna jest inna i skorzystanie z gotowego wzoru nie jest możliwe. Możesz jednak wykorzystać przykładowe zapisy, aby dostosować je do własnej sytuacji. W niniejszym artykule zajmiemy się nie tylko zagadnieniem “jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty”, aby spełniało wszelkie wymogi formalne, ale także wszelkimi istotnymi kwestiami, które musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!

Czym jest uzasadnienie pozwu?

Uzasadnienie pozwu o alimenty jest wymogiem formalnym każdego pisma procesowego. Jego celem jest dostarczenie sądowi kompletnych informacji odwzorowujących sytuację życiowo-finansową uprawnionego do otrzymywanie alimentów i pozwanego wraz z przedstawieniem konkretnych dowodów. Wyróżnić możemy 4 części składowe uzasadnienia: 

 • Dane pozwanego, powoda i osoby reprezentującej,
 • Określenie potrzeb osoby uprawnionej,
  • kosztów utrzymania
  • kosztów wychowania (*jeśli dziecko)
 • Przedstawienie sytuacji materialnej pozwanego,
 • Przedstawienie sytuacji materialnej powoda,

Na podstawie tych informacji sąd jest w stanie określić zakres świadczenia alimentacyjnego.    

Dane pozwanego, powoda i dane dziecka

Na samym początku uzasadnienia należy przedstawić sytuację rodzinną stron, a więc powinny znaleźć się tutaj w szczególności takie informacje jak:

 • określenie, czy dziecko pochodzi ze związku:
  • małżeńskiego (dołączamy jako dowód odpis skrócony aktu urodzenia),
  • pozamałżeńskiego (dołączamy jako dowód odpis zupełny aktu urodzenia).
 • dane dziecka i jego data urodzenia,
 • dane pozwanego,
 • od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie dziecka,

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 1 

Małoletni powód ……….……………., urodzony ……………………… r., jest dzieckiem pozwanego …………………………, pochodzącym ze związku pozamałżeńskiego, przy czym został on uznany przez pozwanego. Pozwany od momentu nieformalnej separacji łoży na utrzymanie dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dowód: 

 1. Odpis zupełny aktu urodzenia, na okoliczność wykazania, że pozwany jestem ojcem powoda.  

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 2

Powód jest synem pozwanego ……………………………. i występującej w tym powództwie przedstawicielki ustawowej …………………………………. . Urodził się w trakcie trwania związku małżeńskiego dnia ………………………. r. w ………………………… . Pozwany nie łoży na utrzymanie powoda, a całkowitą opiekę nad powodem sprawuje matka i babcia ………………..…… . Ponadto, pozwany nie kontaktuje się z powodem ani jego matką. 

Dowód: 

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia, na okoliczność wykazania, że pozwany jestem ojcem powoda.  
 2. Zeznania świadka ……………………………….. .

Określenie potrzeb osoby uprawnionej

Druga część uzasadnienia określa potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, a więc koszt utrzymania, a w przypadku jeśli osobą uprawnioną jest dziecko, to także koszt wychowania.   

Sąd nie ma możliwości określenia wysokości świadczenia alimentacyjnego bez podania wysokości kosztów utrzymania. Ponadto nie istnieje żadna uogólniona tabelka, według której przyznawana jest odpowiednia wysokość alimentów.  W praktyce, to właśnie na powodzie ciąży obowiązek określenia własnych potrzeb i udowodnienia zasadności ich dochodzenia.   

Można skorzystać z kalkulatora alimentacyjnego lub gotowych tabel, w których podaje się wskazane wartości. Pamiętaj jednak, że zestawienie wydatków powinno być zwięzłe, bez przesadnego rozdrabniania się na poszczególne wartości – przedstaw koszty podzielonych odpowiednio na kategorie i ujednoliconej wartości – miesięcznych wydatków.

Ustalając wysokość kosztów nie możesz zapomnieć o wydatkach jednorazowych, sezonowych, jednorocznych. Rozchodzi się o konkretnie o wydatki takie jak: koszt wyjazdu na wakacje, ferie, obóz, wycieczkę szkolną, koszt zakupu podręczników, wyprawki do szkoły, a także komputera, czy zajęć dodatkowych.   

W praktyce często okazuje się, że podczas dochodzenia świadczenia alimentacyjnego, rodzic reprezentujący swoje dziecko, w ferworze stresu procesowego zapomina o ważnych wydatkach i musi ponosić je z własnej kieszeni. Oczywiście jeśli taka sytuacja dotyczy Ciebie, koniecznie sprawdź czym jest pozew o podwyższenie alimentów. 

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 3

Miesięczne koszty utrzymania powoda wynoszą 1500 zł. Składają się one na na koszty wyżywienia w żłobku i w domu, ubezpieczenie, koszty zakupu środków higienicznych i kosmetyków, zabawki. Z racji faktu, iż powód jest alergikiem, konieczne są comiesięczne wizyty lekarskie w poradni alergologicznej i przyjmowaniem leków. Dokładny rozkład poszczególnych składowych kosztów utrzymania prezentuje załączone zestawienie.

Dowód: Wykaz i dokumentacja kosztów utrzymania powoda z ostatnich 3 miesięcy. 

Opisanie sytuacji materialnej pozwanego

Trzecia część zawiera informacje określone na podstawie własnej wiedzy o możliwościach finansowych i majątkowych pozwanego. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o faktycznych dochodach, ale także o potencjalnie możliwych zarobkach przy założeniu, że pozwany zachowa należytą staranność i będzie przestrzegał zasad prawidłowej gospodarki. Dlatego powinno się wskazać w tej części takie informacje jak:

 • wiek,
 • wykształcenie,
 • uprawnienia,
 • szkolenia,
 • poziom życia,

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 4

Pozwany ma 34 lata, wykształcenie wyższe rolnicze, posiada prawo jazdy na samochody ciężarowe z naczepą oraz na ciągniki. Jego miesięczny dochód jest stały – 3.500 zł na rękę oraz miesięczne premie w wysokości około 300 zł. Pozwany jest zatrudniony w ………………. z siedzibą w ………….. .

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 5

Pozwany posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem budownictwa, pracuje jako kierownik budowy za miesięcznym wynagrodzeniem przekraczającym 5000 zł netto. Jest również właścicielem drogiego samochodu marki Ford Mustang oraz posiada własny dom, który zamieszkuje.

Ukrywanie dochodu przez pozwanego

Zastosowanie zasady określenia dochodu stosownie do możliwości umysłowych i fizycznych może się okazać pomocne w przypadku ukrywania majątku, czy też wykazywania skrajnie niskich dochodów przez pozwanego. Dodatkowo, jeśli uważasz, że pozwany będzie sprawiał problemy w tym zakresie, to możliwe jest wystąpienie do Sądu zobowiązując pozwanego do przedłożenia zaświadczenia od pracy określające jego realny dochód z ostatnich 6 miesięcy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, do przedłożenia deklaracji PIT z Urzędu Skarbowego. 

Natomiast, jeśli według Twojej wiedzy pozwany wykonuje pracę zarobkową, a na rozprawie zadeklarował, iż nie posiada żadnego dochodu, to masz prawo wystąpić do Sądu, by ten sam skierował zapytanie do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach. 

Ostatnią możliwością jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu nakazujące przedstawienie historii z posiadanych rachunków bankowych, lecz może się okazać to nieskutecznym rozwiązaniem w dobie kont wirtualnych. 

Opisanie sytuacji materialnej powoda

Czwarta, ostatnia część uzasadnienia pozwu o alimenty, to opisanie sytuacji materialnej rodzica występującego o przyznanie alimentów lub po prostu powoda/powódki wraz poparciem wysokości dochodu odpowiednim zaświadczeniem. 

Takie fakty jak zawód, otrzymywane wynagrodzenie, miejsce pracy lub powstrzymanie się od podejmowania pracy zawodowej na rzecz wychowania dzieci ma bardzo duże znaczenie w wysokości zasądzonych alimentów. Sąd orzekając o wysokości alimentów weźmie pod uwagę sytuację zarobkową i majątkową strony wnioskującej. Wszelkie informacje, które mogą na nią wpływać powinny być tutaj zamieszczone. Należy tutaj przyjąć także zasadę, że im trudniejsze będzie wyegzekwowanie alimentów od pozwanego, tym więcej szczegółów powinno być przedstawionych w tym uzasadnieniu. 

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 6

Matka powoda jest zatrudniona na podstawie umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł miesięcznie. Ponadto, matka powoda otrzymuje świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego wynoszącego 124 zł na dziecko. Nie uzyskuje dochodu z innych źródeł. 

Dowód:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy 
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Uzasadnienie pozwu o alimenty – przykład 7

Matka małoletniego powoda nie pracuje z uwagi na zły stan zdrowia. Od 4 lat jej jedynym dochodem jest renta w wysokości 961 zł.

Dowód: 

 1. Odcinki renty za 3 miesiące

Uzasadnienie pozwu o alimenty – Podsumowanie

Uzasadnienie pozwu o alimenty jest kluczowym elementem całego pisma. To właśnie ono obrazuje Sądowi sytuację obydwóch stron, układa harmonogram obrony użytych argumentów i dowodów, a także daje niezbędne informacje do ustalenia wysokości alimentów. 

Im więcej informacji umieścisz w pozwie o alimenty, tym trudniej komuś podważyć ich ważność, a tym samym masz więcej punktów zaczepienia. Jeśli zależy Ci na wygranej i wysokich alimentach, poświęć najwięcej czasu na zbieraniu jakościowych informacji i dowodów. 

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz