Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wypowiedzenie umowy o prace

Dziś umowa o pracę, to najbardziej pożądana forma zatrudnienia. O korzyściach dla pracownika można by rozprawiać długo, ale czasem dochodzi do sytuacji, w których trzeba zrezygnować z pracy. Istnieje wiele sposobów wypowiedzenia umowy o pracy w zależności od powodów zwolnienia, ale także potrzeb zarówno przedsiębiorstwa jak i pracownika. 

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie za porozumieniem stron, to coraz częściej spotykany rodzaj rozwiązywania umowy i co najważniejsze –  może być zainicjowane zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika. Najważniejszą zaletą dla obydwóch stron jest możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu dalszego świadczenia pracy. Ma to ogromne znaczenie w przypadku szukania nowej pracy lub aktualnego zapotrzebowania pracownika w danym okresie. Dodatkowo, takie porozumienie może być zawarte w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym. Do minusów należy zaliczyć brak dodatkowych dni na poszukiwanie pracy oraz brak możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (chyba, że przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub ogłoszono jej upadłość). Warunki porozumienia muszą być akceptowane przez obie strony, ale dla swej ważności wypowiedzenie musi zostać podpisane. 

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia umożliwia rozwiązanie umowy zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę, a swoją podstawę prawną znajduje w Kodeksie pracy. Pracodawca obarczony jest dodatkowym obowiązkiem poinformowania pracownika przede wszystkim o powodzie rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony oraz o możliwości odwołania się od wypowiedzenia w sądzie pracy (niezależnie od czasu trwania umowy). 

Wypowiedzenie umowy o pracę – elementy

Wypowiedzenie umowy o pracę dla swej ważności powinno zawierać następujące elementy:

 • data,
 • miejscowość,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz z określeniem daty jej zawarcia,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • podpisy stron.

Dodatkowo, jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę, w wypowiedzeniu muszą znaleźć się dodatkowe elementy:

 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy *w przypadku umowy na czas nieokreślony.
 • poinformowanie o przysługującym prawie do odwołania się w sądzie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – okresy wypowiedzenia

W przypadku umowy na czas nieokreślony i na określony:

 • 2 tygodnie – dla zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – dla zatrudnienia dłuższego niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – dla zatrudnienia dłuższego niż 3 lata.

W przypadku umowy na okres próbny, wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Uwaga! Kodeks pracy w art. 36[2] dopuszcza możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy przez Pracodawcę przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie nie musi być całościowe, ale także częściowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

W szczególnych okolicznościach osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia:

 • na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Pracodawca ma możliwość przeniesienia pracownika do wykonywania innej pracy odpowiedniego dla jego kwalifikacji, w terminie określonym na orzeczeniu lekarskim. 
 • w przypadku “ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika”. Niestety to sformułowanie nie jest określone przez żadne przepisy prawa. Co do zasady będą to wszystkie bezprawne działania pracodawcy lub zaniedbania mające znamiona “ciężkości” i godzą w interesy pracownika. Doskonałym przykładem tego zatem będzie np. niewypłacanie wynagrodzenia lub brak zapewnienia odpowiedniej odzieży BHP, gdy ta jest wymagana.

Dla zachowania ważności wypowiedzenia należy stosować formę wyłącznie pisemną wraz z podaniem uzasadnienia rozwiązania umowy. Jest to oświadczenie jednostronne, więc nie wymaga akceptacji drugiej strony, lecz warto posiadać potwierdzenie dostarczenia. Należy przy tym zauważyć, że takie wypowiedzenie może być złożone w terminie miesiąca od zaistnienia sytuacji, która uzasadnia rozwiązanie umowy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

W szczególnych sytuacjach pracodawca także ma możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, są to przede wszystkim: 

 • “ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”,
 • popełnienia przestępstwa w czasie trwania umowy, uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie. Należy wspomnieć o tym, że pracownik musi być skazany prawomocnym wyrokiem.
 • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • długiej, nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy po zakończeniu okresu ochronnego uzależnionego od stażu pracy.

Powyższe naruszenia umożliwiają Pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Termin biegnie od dnia, w którym pracodawca został poinformowany o czynie, który uzasadnia zwolnienie pracownika w tym trybie. Jest to oświadczenie jednostronne, nie wymaga akceptacji pracownika. 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – Elementy

W wypowiedzeniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia musi znaleźć się:

 • data,
 • miejscowość,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • w przypadku pracownika: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kp, z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • w przypadku pracodawcy: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kp, z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • w przypadku pracodawcy: pouczenie o prawie pracownika do odwołania w sądzie pracy,
 • podpisy stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę – pobierz wzór

Wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (10 votes)

1 komentarz do “Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie + wzór”

Dodaj komentarz