Czym jest skarga na pracownika i jak ją złożyć? + WZÓR

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

skarga na pracownika wzór

Skarga na pracownika to jedna z form wyrażania własnego zdania na temat zachowania pracownika lub procedur, według których pracownik zobowiązany jest postępować. W większości jednak stosuje się ją w przypadku do czynienia z zaniedbaniem, nadużyciem lub nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków, ale nie tylko! Sprawdź czym jest skarga na pracownika i jak ją złożyć, aby była skuteczna, a na sam koniec umożliwiamy pobranie darmowego, edytowalnego wzoru!     

Skarga na pracownika urzędowego – podstawa prawna

Prawo do składania skarg, wniosków, petycji w związku z działalnością danego urzędu wynika bezpośrednio z art. 63 Konstytucji oraz art. 221 k.p.a.. Zapoznajmy się z jego brzmieniem:

Art. 221. KPA

§ 1.Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2.Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3.Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.“

Zatem każdemu obywatelowi przysługuje prawo do złożenia skargi na pracowników państwowych, samorządowych i instytucji społecznych zarówno w interesie publicznym, własnym lub kogoś innego za jej zgodą. 

Natomiast w art. 63 Konstytucji oraz art. 237  § 1 i 3 k.p.a. określone zostały sytuacje, w których złożenie takiego pisma jest w pełni zasadne. Okazuje się, że skargom i wnioskom podlegają nie tylko nieprawidłowe wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej, niewłaściwego zachowania pracownika czy też nieprzestrzeganie prawa, ale także wszelkie propozycje ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom i lepszym zaspokajaniu potrzeb ludności. Ponadto przepisy te nie zawierają pełnego wykazu wszystkich zagadnień, a jedynie wskazują kilka możliwych problemów. 

Przedmiotem skargi może być także naruszenie interesu obywatela, biurokratyczny sposób załatwiania spraw, naruszenie praworządności, niedotrzymanie terminu wydania decyzji, czy też odpowiedzi. 

Gdzie skierować skargę, wniosek lub petycję?

Skargę należy skierować do organu właściwego do rozpatrywania skarg, ustalonego przez odpowiednie przepisy dotyczące danego zagadnienia. W przypadku kiedy przepisy nie określają organu właściwego z pomocą przychodzi art. 229 k.p.a przedstawiający listę przypadków i odpowiednie organy:

Art. 229 k.p.a

1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
3. zarządu gminy oraz wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy,
4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada powiatu,
5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest sejmik województwa
6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu jest właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów,
7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8. ministra jest Prezes Rady Ministrów,
9. organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.

Natomiast jeśli skarga została skierowana do organu niewłaściwego do rozpatrzenia danej skargi, organ otrzymujący skargę powinien ustalić urząd właściwy i niezwłocznie przekazać korespondencję lub poinformować obywatela gdzie należy złożyć pismo.

Jak długo urząd może rozpatrywać skargę?

Zgodnie z art. 231 k.p.a urząd powinien rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, lecz jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Powinien także poinformować obywatela o sposobie rozwiązania jego skargi. 

W przypadku jednak, gdyby pismo trafiło pierw do urzędu niewłaściwego, to urząd ten powinien przekazać skargę do urzędu właściwego do rozpatrzenia w terminie niezwłocznym, a maksymalnie w ciągu siedmiu dni. Zatem maksymalny termin może wynosić miesiąc i siedem dni w przypadku takiego obrotu spraw. 

Jeśli odpowiedź nie zostanie wydana w określonym terminie, obywatelowi przysługuje prawo do złożenia kolejnej skargi. To samo prawo przysługuje osobie, która nie jest zadowolona ze sposobu załatwienia wniosku.

Gdzie zgłosić skargę na pracownika prywatnej firmy?

Powyższe podstawy prawne dotyczą jedynie urzędów publicznych, samorządowych i instytucji społecznych. Co zrobić kiedy to pracownicy prywatnych firm niewłaściwie się zachowują, czy też wykonują bezprawne działania? 

Skargę na pracowników, konsultantów należy składać w zależności od możliwości – bezpośrednio do przełożonego, właściciela sklepu, czy operatora linii komórkowej. Pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników i w jego interesie jest zadbanie o posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która wyzbywa się niewłaściwych zachowań podczas wykonywania swoich obowiązków. W kwestii pracownika jest ocena obsługi klienta pod wieloma kryteriami, która może doprowadzić do zaprzestania korzystania usług / produktów danej firmy.    

Skarga na pracownika ochrony

Nadużyciem, które postanowiłem opisać jest niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony w sklepie. Traktowanie jak potencjalnego złodzieja pomimo braku najmniejszego dowodu, czy też nakłanianie do przeszukania osobistego pomimo zapewnień, że niczego nie ukradliśmy. 

Pracownicy ochrony mają prawo zatrzymać klienta w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dokonał kradzieży. Należy pamiętać, iż możemy się poddać kontroli tylko i wyłącznie z naszej własnej woli. W przypadku kiedy niczego nie zrobiliśmy, żądajmy pojawienia się Policji. 

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi za niesłuszne posądzenie o kradzież, czy nawet niegrzecznego zachowania pracownika ochrony. Wniosek kierujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a konkretnie do Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Warszawie. Kiedy departament stwierdzi uchybienia w działaniach i przekroczenie swoich uprawnień w stosunku do niewinnego klienta, może podjąć decyzję nawet o cofnięciu koncesji wydanej firmie ochroniarskiej.   

Skarga na pracownika – pobierz wzór

skarga na pracownika wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

Dodaj komentarz