Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów umożliwia uzyskanie prawa do alimentów już w trakcie trwania procesu. Jeśli jesteś w trakcie lub zamierzasz złożyć pozew o alimenty lub o rozwód i spodziewasz się, że rozprawa będzie się przeciągać lub istnieje możliwość, że Twój partner będzie próbował wyzbyć się majątku, to koniecznie złóż ten wniosek! Niniejszy poradnik omawia wszystkie niezbędne zagadnienia związane z zabezpieczeniem alimentów. 

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

W sprawach alimentacyjnych zabezpieczenie polega na zobowiązaniu pozwanego do zapłaty osobie uprawnionej (najczęściej dziecku) do otrzymywania alimentów jednorazowo albo okresowo świadczenia alimentacyjnego. 

Zgodnie z treścią postanowień wydanych przez sądy, świadczenie najczęściej przyznawane są na dany okres, zazwyczaj do 10-tego każdego miesiąca. 

Oczywiście bywają również postanowienia, w których Sąd zobowiązuje pozwanego do zapłaty jednorazowo określonej kwoty, lecz są to wyjątkowe sytuacje, np. konieczne jest zapłacenia za koszty hospitalizacji / leczenia dziecka. 

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest tytułem wykonawczym, co oznacza, że w przypadku uchylania się od płacenia alimentów, sprawę można kierować do komornika sądowego. Pozwala on na natychmiastową egzekucją roszczenia i zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Określenie właściwego Sądu do rozpatrzenia naszego wniosku jest bardzo ważne. Należy go złożyć do sądu, który będzie rozpatrywać nasz pozew. W przypadku pozwu rozwodowego będzie to Sąd Okręgowy, a w przypadku sprawy o alimenty, będzie to Sąd Rejonowy. 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest możliwy do złożenia w treści (jako żądanie) pozwu o rozwód, czy w treści pozwu o alimenty, ale także jako odrębne pismo poprzedzające wspomniane pozwy. Pamiętaj jednak, że w ostatnim przypadku Sąd wyznaczy Ci termin złożenia pozwu. Jeżeli nie wywiążesz się w określonym terminie, Sąd oddali wniosek o zabezpieczenie alimentów.   

Istnieje także możliwość złożenia wniosku ustnie do protokołu podczas odbywającej się rozprawy. Jest to szczególnie istotne kiedy proces znacznie się przedłuża.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów – elementy niezbędne

Wniosek o zabezpieczenie alimentów przede wszystkim musi być w formie pisemnej i odpowiadającym warunkom formalnym pisma procesowego.

Elementy niezbędne, to:

 • Miejscowość wraz z datą sporządzenia wniosku,
 • Wyznaczenie sądu do rozpatrzenia wniosku, 
 • Określenie stron postępowania (powoda/powódki, osoby reprezentującej, pozwanego/pozwanej),
 • Oznaczenie rodzaju pisma (tytuł “Wniosek o zabezpieczenie alimentów”)
 • Określenie żądań i sposobu ich wykonania,
  • określenie kwoty / wartości sporu, a później zestawienie kosztów w uzasadnieniu wniosku,
  • w jaki sposób ma być spełnione żądanie – np. okresowa płatność do 10tego każdego miesiąca lub np. jednorazowo, w związku z pilną zapłatą za koszty leczenia. 
 • Uzasadnienie wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie wskazanych w nim okoliczności,
 • Własnoręczny podpis,
 • Załączniki.

Kiedy Sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie?

Co do zasady wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych powinien być rozpoznany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie tygodnia od jego dostarczenia do sądu. Termin jednak ma charakter orientacyjny, a jego przekroczenie nie rodzi żadnych konsekwencji. W praktyce okazuje się, że Sąd rozpoznaje wnioski szybciej, gdy alimenty ustanawiane są po raz pierwszy. Można się spodziewać postanowienia Sądu nawet w ciągu kilku dni po złożeniu powództwa, jeszcze przed wyznaczeniem daty rozprawy.  

Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym. Wyjątkiem jest sytuacja uchylenia lub ograniczenia poprzedniego udzielonego zabezpieczenia i wymagane jest wyznaczenie rozprawy. 

W przypadku rozpoznania wniosku na posiedzeniu niejawnym – obydwóm stronom doręczane jest postanowienie o zabezpieczeniu alimentów wraz z uzasadnieniem, z urzędu. Natomiast, jeśli postanowienie zostało wydane na rozprawie, to uzasadnienie może być sporządzone na wniosek strony w terminie 7 dni od jego wydania.  

Termin 7 dni od wydania postanowienia / doręczenia postanowienia z uzasadnieniem jest także terminem, w którym można złożyć na nie zażalenie. 

Zabezpieczenie dla matki w ciąży

W przypadku uwiarygodnionego ojcostwa, przyszła matka ma prawo do żądania odpowiedniej sumy pieniężnej na koszty utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przyszły ojciec zobowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. 

Ponadto, w przypadku zaistnienia ważnych powodów, matka może żądać także części kosztów swojego utrzymania przez dłuższy czas niż 3 miesiące. Oprócz tego, jeśli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła wydatki lub straty majątkowe, może żądać pokrycia części z nich. Urodzenie nieżywego dziecka nie zwalnia ojca do pokrycia opisywanych wydatków.  

Powództwo o ustalenie ojcostwa oraz roszczenia alimentacyjne należy wytoczyć przed upływem 3 miesięcy od potencjalnej daty urodzenia dziecka.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca spraw alimentacyjnych jest zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zatem zwolniony z opłat. 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów – pobierz wzór

Wniosek O Zabezpieczenie Alimentow

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (13 votes)

Dodaj komentarz