Now Reading
Podanie o przeniesienie do innej klasy / szkoły + darmowy wzór

Podanie o przeniesienie do innej klasy / szkoły + darmowy wzór

podanie o przyjęcie do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę własną lub opiekuna prawnego może odbyć się według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyn może być wiele, lecz zawsze warto dobrze się nad tym zastanowić, a przynajmniej rozważyć wszystkie za i przeciw. Jeśli już decyzja zapadła, koniecznie przeczytaj nasz kompleksowy poradnik i skorzystaj z gotowego wzoru: “Podanie o przeniesienie do innej klasy / szkoły”.

Pobierz za darmo:

pobierz wzór pdf
pobierz wzór doc

Podanie o przeniesienie do innej klasy

Wzór dla rodzica działającego w imieniu dziecka

pobierz wzór pdf

pobierz wzór doc

Podanie o przeniesienie do innej klasy

Wzór dla pełnoletniego ucznia

Podanie o przeniesienie do innej klasy – podstawa prawna

Ustawa Prawa oświatowego nakłada na dyrektora szkoły sposobność do decydowania o możliwości przeniesienia ucznia do innej klasy, a nawet szkoły. Ponadto ten wątek ściśle uregulowany jest poprzez statut danej szkoły. Oznacza to, że właśnie tam znajdziemy wszystkie informacje w jakich przypadkach jest to możliwe i jaka jest dokładna procedura.

Możliwe powody przeniesienia

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, to statut szkoły określa sposobność przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły. Wyróżnić można dwie możliwości:

  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
  • przeniesienie karne na wniosek wychowawcy.

Istnieje grupa uczniów, która ciągle przeszkadza w lekcji, wyniki w nauce stale się pogarszają lub ma agresywny stosunek wobec swoich rówieśników, a także nauczycieli. Przeniesienie do innej klasy dla nich może być formą kary. Zanim jednak do tego dojdzie należy znaleźć przyczynę zachowania i skonsultować ją z pedagogiem szkolnym. Niekiedy takie zachowanie może mieć charakter przejściowy ze względu np. na problemy rodzinne, czy inne okoliczności. 

Przyczyn przeniesienia na wniosek własny lub opiekuna prawnego może być stanowczo więcej. Zaliczamy do tego przede wszystkim:

  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • chęć zmiany profilu,
  • zła adaptacja do warunków panujących w danej klasie,
  • brak akceptacji ze strony innych uczniów,
  • prześladowanie ze strony innych uczniów.

Oczywiście, wszelkie zmiany powinny być skonsultowane z pedagogiem, gdyż istnieje możliwość rozwiązania konfliktu organizując zajęcia integrujące z wykorzystaniem technik socjoterapeutycznych. Ucieczka od problemu może okazać się gorsza niż stawienie czoła temu wyzwaniu. Ponadto nowa klasa lub szkoła może spowodować kolejny strach i potęgować problem.  

Podanie o przyjęcie do innej klasy – elementy niezbędne

Dokument powinien zawierać przede wszystkim dane ucznia wraz ze wskazaniem roku nauki (np. czy jest to pierwszy, czy drugi, trzeci itd. rok) oraz dane szkoły, do której uczeń chce się przenieść lub w ramach, której chce zmienić jedynie klasę. 

W dokumencie należy dokładnie określić, czy uczeń chce zmienić szkołę, czy klasę oraz podać argumentację. 

Wypełnione podanie należy wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do sekretariatu danej szkoły lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku kiedy uczeń chce dostać się do innej szkoły ponadpodstawowej, warto dołączyć wyniki egzaminacyjne i świadectwo ukończenia poprzedniej klasy. Może mieć to istotny wpływ na spełnienie kryteriów przyjęcia do danej szkoły.

Kto, gdzie i kiedy może złożyć podanie?

Podanie o przyjęcie do innej klasy adresuje się do dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo chce zmienić klasę. Jeśli uczeń osiągnął pełnoletność podanie może złożyć sam, a jeśli nie skończył jeszcze 18 lat, w jego imieniu podanie może złożyć opiekun prawny. 

Sam termin złożenia omawianego podania nie jest ściśle określony, a więc przyjmuje się, że może być składane na każdym etapie edukacji i roku nauczania, a nawet podczas rekrutacji.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Poradniki.net. All Rights Reserved.