Podanie o zwiększenie etatu – wzór z omówieniem

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

podanie o zwiększenie etatu

Jesteś pracownikiem, któremu zwiększono wymiar czasu pracy bez zmiany umowy? Masz prawo do wystąpienia o podpisanie aneksu lub modyfikację istniejącej umowy. Przeczytaj podstawy prawne i dowiedz się jak skutecznie złożyć podanie o zwiększenie etatu. Pobierz darmowy wzór i przeczytaj omówienie. 

Podanie o zwiększenie etatu – podstawa prawna + interpretacja

Tworzenie dokumentu takiego jak “podanie o zwiększenie etatu” nie należy do bardzo prostych czynności. Przede wszystkim Twój wniosek musi być bardzo dobrze uargumentowany. Pracodawca wykorzystujący pracownika do osiągania korzyści materialnych może stosować także różne gierki słowne i obietnice dbając jedynie o swoje dobro. Poniżej w dokładny sposób wyjaśniamy podstawy prawne określenia wymiaru pracy, uzyskiwania wynagrodzenia za pracę, pracę w godzinach nadliczbowych itd. 

Pierwsza z nich, to §1 art. 29 Kodeksu Pracy, który brzmi: 

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 

1) rodzaj pracy, 

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 

4) wymiar czasu pracy, 

5) termin rozpoczęcia pracy.

Zgodnie z zawartą umową, pracownika i pracodawcę łączy stosunek pracy. Umowa o pracę dla swojej ważności musi zawierać szereg informacji, a jedną z najważniejszych jest  określenie wymiaru czasu pracy, za który otrzymuje się ustalone wynagrodzenie.

Użyte pojęcie “wymiar czasu pracy” należy tutaj rozumieć jako określenie tego, czy pracownik będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, które przypada na dane stanowisko, czy ten wymiar będzie niepełny. W takim przypadku należy określić jego część.

Pamiętaj także, że wszelkie zmiany wymiaru czasu pracy należy dokumentować pisemnie. 

Następna podstawa prawna, to §1 Art. 29(2) Kodeksu Pracy o brzmieniu: 

§ 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika

Zawarcie z pracownikiem umowy, która przewiduje mniejszy wymiar pracy niż rzeczywisty, nie może powodować warunków pracy jak i płacy w sposób mniej korzystny niż osób wykonujących tą samą pracę lub podobną, na pełen etat. Wszelkie nieproporcjonalne zwiększenie obowiązków pracownika jest zakazane. 

Niekiedy zatem dochodzi do sytuacji, w których co prawda otrzymujemy wynagrodzenie równe lub podobne w stosunku do swoich kolegów zatrudnionych na pełen etat, lecz prawo do urlopu, dodatki, premie, naliczanie stażu pracy do emerytury i odprowadzane składki (prawo do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) są kształtowane w oparciu o niepełny wymiar pracy, a tym samym dużo mniej korzystne. 

Trzecią podstawą prawną jest §5 Art. 151 Kodeksu pracy, o brzmieniu:

§ 5. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151(1) § 1.

Zgodnie z powyższym artykułem, umowy osób zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy muszą także zawierać informację o dopuszczalnych liczbach godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Przekroczenie tej ilości uprawnia pracownika do uzyskania, oprócz standardowego wynagrodzenia, także dodatku. 

Aż wreszcie dochodzimy do § 2 Art, 29(2) Kodeksu Pracy, o brzmieniu: 

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Pracodawca, który otrzymał podanie o zwiększenie etatu / wymiaru czasu pracy, ma obowiązek taki wniosek uwzględnić, jeśli przemawiają za tym poprawne powody. 

Jak udokumentować zwiększenie wymiaru czasu pracy pracownika?

Zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić jedynie na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie warunków pracy i płacy mających na celu zmianę warunków współpracy. Drugim sposobem jest zawarcie stosownego porozumienia stron, czyli sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy o pracę. Obydwie formy muszą być sporządzone w formie pisemnej. Aneks po podpisaniu staje się integralną częścią umowy o pracę. 

Podanie o zwiększenie etatu – pobierz wzór

Podanie o zwiększenie etatu wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

1 komentarz do “Podanie o zwiększenie etatu – wzór z omówieniem”

Dodaj komentarz