Rezygnacja ze studiów: jak napisać piśmo rezygnacyjne? Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

rezygnacja ze studiów wzór

Studia akademickie to czas, który dla wielu osób jest pełen wyzwań i odkrywania swoich pasji. Jednak czasem zdarza się, że z różnych powodów studenci decydują się na rezygnację ze studiów przed uzyskaniem dyplomu. Rezygnacja z nauki nie jest łatwą decyzją, ale czasami może być to najlepsze rozwiązanie. W tym artykule omówimy, jak podjąć taką decyzję, jak napisać pismo rezygnacyjne i jakie elementy powinno ono zawierać.

Dlaczego rezygnacja ze studiów może być rozsądnym wyborem?

Studia akademickie to czas poświęcony na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i przygotowanie się do przyszłych wyzwań zawodowych. Jednak nie zawsze wszystko układa się tak, jak planowaliśmy. Istnieje wiele powodów, dla których rezygnacja ze studiów może być rozsądnym wyborem:

 1. Brak zainteresowania tematyką kierunku: Czasami okazuje się, że tematyka studiowanego kierunku nie jest tym, czym naprawdę chcemy się zajmować w przyszłości. Może to prowadzić do braku motywacji i frustracji, co utrudnia skuteczne kontynuowanie nauki.
 2. Zmiana planów życiowych: Czasem sytuacja życiowa, takie jak pojawienie się nowych możliwości zawodowych, konieczność opieki nad rodziną lub zmiana miejsca zamieszkania, może wymagać dostosowania planów edukacyjnych. W takim przypadku rezygnacja ze studiów może być konieczna.
 3. Trudności finansowe: Studia akademickie często wiążą się z wysokimi kosztami, takimi jak czesne, podręczniki i koszty utrzymania. Jeśli brak środków finansowych utrudnia kontynuowanie nauki, rezygnacja ze studiów może być rozsądnym wyborem.
 4. Pogorszenie sytuacji zdrowotnej: Zdarza się również, że problemy zdrowotne uniemożliwiają kontynuację studiów. W takiej sytuacji rezygnacja ze studiów może być konieczna dla zdrowia i dobrej kondycji psychicznej studenta.

Rezygnacja ze studiów to indywidualna decyzja, która należy do studenta. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje motywacje i rozważyć wszystkie dostępne opcje przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację, ważne jest, aby zrobić to w odpowiedni sposób.

Czym jest skreślenie z listy studentów?

Skreślenie z listy studentów oznacza usunięcie imienia i nazwiska studenta z oficjalnej listy uczniów danej szkoły lub uniwersytetu. Może to być wynikiem różnych przyczyn, takich jak:

 1. Nieobecność: Jeśli student nie uczestniczy w zajęciach przez określony czas bez usprawiedliwienia, może zostać skreślony z listy.
 2. Niezaliczenie: Jeśli student nie zaliczył wymaganych kursów lub egzaminów, może być skreślony z listy.
 3. Nieopłacenie czesnego: Jeśli student nie uiścił wymaganych opłat za naukę, może zostać skreślony z listy.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu: Jeśli student poważnie narusza regulamin uczelni, może zostać skreślony z listy. Skreślenie z listy studentów ma poważne konsekwencje, takie jak utrata statusu studenta, utrata dostępu do zasobów uczelni oraz utrata możliwości kontynuacji nauki.
 5. Brak obrony pracy dyplomowej.

W takiej sytuacji student może jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy korzystać z legitymacji studenckiej tj. do momentu utraty ważności dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy student sam składa wniosek o rezygnację, większość uczelni zażąda zwrotu legitymacji już w momencie wystąpienia z pismem w sprawie wykreślenia z listy.

Jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem?

Jeśli chcesz zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem, powinieneś podjąć kilka kroków:

 • Przeczytaj uważnie regulamin uczelni lub umowę, którą podpisałeś, aby dowiedzieć się, jakie są zasady dotyczące rezygnacji z uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 • Skontaktuj się z odpowiednim działem administracyjnym uczelni, na której zamierzasz studiować, na przykład z biurem rekrutacji lub dziekanatem, aby poinformować ich o swojej decyzji. Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 • Przedstaw swoje powody dla rezygnacji. Może to być związane z osobistymi przyczynami, zmianą planów zawodowych lub innych czynników, które skłaniają Cię do podjęcia decyzji o rezygnacji z nauki.
 • Zapytaj o procedurę formalną rezygnacji. Poproś o informacje dotyczące zwrócenia opłat za rekrutację lub inne koszty, które mogą być związane z Twoją rezygnacją. Zwróć uwagę na wszelkie terminy, które musisz przestrzegać.
 • Upewnij się, że dostarczyłeś wszelkie niezbędne dokumenty lub formularze, które mogą być wymagane w ramach procedury rezygnacji.
 • Skonsultuj się z opiekunem studenckim lub doradcą edukacyjnym, aby omówić swoje decyzje i zastanowić się nad ewentualnymi alternatywami, takimi jak przerwa w nauce lub zmiana kierunku studiów.

Ważne jest, aby skonsultować się z uczelnią i przestrzegać ich wytycznych w celu formalnego zrezygnowania ze studiów. Upewnij się, że jesteś świadomy wszelkich konsekwencji finansowych lub edukacyjnych, które mogą wynikać z Twojej decyzji.

Jak zrezygnować ze studiów w trakcie semestru?

Jeśli chcesz zrezygnować ze studiów w trakcie semestru, oto kilka kroków, które warto podjąć:

 1. Zapoznaj się z regulaminem swojej uczelni dotyczącym rezygnacji ze studiów. Znajdziesz tam informacje na temat terminów, wymagań i procedur związanych z rezygnacją.
 2. Skontaktuj się z dziekanatem lub odpowiednim biurem administracyjnym na swojej uczelni. Poinformuj ich o swojej decyzji i poproś o wszelkie niezbędne dokumenty, formularze i instrukcje dotyczące rezygnacji.
 3. Upewnij się, że rozumiesz konsekwencje rezygnacji ze studiów, takie jak utrata opłat za semestr, konieczność zaczynania na nowo w przypadku ponownego podjęcia nauki itp.
 4. Jeśli korzystasz z pożyczki studenckiej lub innych świadczeń studenckich, skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak uczelniane biuro ds. pomocy finansowej lub Narodowy Fundusz Stypendialny, i dowiedz się, jakie będą konsekwencje finansowe po rezygnacji.
 5. Poinformuj swoich nauczycieli i kolegów z grupy projektowej o swojej decyzji. Możesz napisać krótki e-mail lub umówić się na spotkanie z nimi osobiście, aby poinformować ich o swojej rezygnacji.
 6. Jeśli zamierzasz kontynuować swoją edukację w innym miejscu lub na innym kierunku, sprawdź, czy będziesz mógł przenieść jakiekolwiek zaliczone przedmioty lub uzyskane punkty do nowej uczelni.
 7. Zwróć uwagę na ewentualne terminy i procedury zwrotu jakichkolwiek opłat lub dokumentów, takich jak legitymacja studencka, biblioteczne książki, itp. Pamiętaj, że rezygnacja ze studiów jest ważną decyzją, dlatego warto dobrze przemyśleć ją i skonsultować się z odpowiednimi osobami, takimi jak doradca edukacyjny, przed jej podjęciem.

Jak napisać pismo rezygnacyjne? Wzór

Jeśli zdecydowałeś się na rezygnację ze studiów, ważne jest, aby napisać oficjalne pismo rezygnacyjne do odpowiednich władz uczelni. Poniżej przedstawiamy wzór pisma rezygnacyjnego:

Imię i nazwisko
Adres
Kierunek studiów
Numer telefonu
Adres e-mail
Data

Nazwa uczelni
Adres uczelni

Szanowni Państwo,

Z wielkim żalem informuję, że zdecydowałem/am się zrezygnować ze studiów na Państwa uczelni. Pragnę podziękować za okazaną mi możliwość nauki i rozwijania swoich umiejętności.

W związku z powyższym, proszę o skreślenie mnie z listy studentów. Jestem świadomy/a, że rezygnacja wiąże się z konsekwencjami, takimi jak utrata statusu studenta i konieczność zwrotu ewentualnych stypendiów czy innych świadczeń finansowych.

Jeszcze raz pragnę wyrazić swoje głębokie ubolewanie z powodu tej decyzji oraz podziękować Państwu za dotychczasową współpracę.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Pamiętaj, aby podpisać pismo i dostarczyć je osobiście lub wysłać listem poleconym na odpowiedni adres uczelni.

Co powinno zawierać pismo rezygnacyjne?

Pismo rezygnacyjne powinno być zwięzłe, ale jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Oto elementy, które powinno zawierać pismo rezygnacyjne:

 1. Dane osobowe studenta: W pierwszej części pisma należy podać swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. To umożliwi uczelni skontaktowanie się z Tobą w razie potrzeby.
 2. Adresat: Należy podać nazwę uczelni oraz jej adres jako adresata pisma rezygnacyjnego.
 3. Data: Pismo powinno zawierać datę sporządzenia dokumentu. Jest to istotne z punktu widzenia archiwizacji i ustalenia terminów rozliczeń.
 4. Wyrażenie żalu z powodu rezygnacji: W treści pisma należy wyrazić swoje ubolewanie z powodu podjętej decyzji. To pokaże szacunek wobec uczelni i docenienie okazanych możliwości.
 5. Prośba o skreślenie z listy studentów: W pismie należy jasno i precyzyjnie wyrazić swoją prośbę o skreślenie z listy studentów uczelni. To jest kluczowe, aby formalnie zakończyć związki z uczelnią.
 6. Świadomość konsekwencji: Należy w pismie zaznaczyć, że jest się świadomym konsekwencji rezygnacji, takich jak utrata statusu studenta i konieczność zwrotu ewentualnych stypendiów czy innych świadczeń finansowych.
 7. Podziękowanie: Pismo powinno zawierać podziękowanie za dotychczasową współpracę i okazane możliwości nauki.

Pamiętaj, aby podpisać pismo rezygnacyjne, co świadczy o Twojej autentyczności i zobowiązaniu do podjętej decyzji.

Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów?

Tak, możliwe jest powrót na studia po skreśleniu z listy studentów. Jednak procedury i warunki powrotu mogą się różnić w zależności od uczelni i lokalnych regulacji. W takim przypadku, zwykle konieczne jest skontaktowanie się z odpowiednim biurem rekrutacji lub dziekanatem uczelni, aby uzyskać informacje na temat procesu i wymagań. W niektórych przypadkach konieczne może być złożenie odpowiednich dokumentów, uiszczenie opłat lub odbycie dodatkowych egzaminów.

Podsumowanie

Rezygnacja ze studiów to decyzja, którą należy podjąć świadomie i przemyślanie. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację, ważne jest, aby napisać oficjalne pismo rezygnacyjne, zawierające wszystkie niezbędne informacje. Pamiętaj, że rezygnacja ze studiów to indywidualna decyzja, która należy do Ciebie, i nie powinna być podjęta pochopnie. Przemyśl swoje motywacje i skonsultuj się z osobami bliskimi, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojej przyszłości.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz