Wniosek o upadłość konsumencką + wzory

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań, które może okazać się pomocne w przypadku rosnącego zadłużenia i trudności w spłacie zobowiązań. Nowelizacja prawa upadłościowego ma na celu łatwiejsze przeprowadzenie całego procesu. Jednak czy na pewno upadłość to najlepsze i skuteczne rozwiązanie na wyjście z długów? Na końcu artykułu pobierzesz także wniosek o upadłość konsumencką.

Dane statystyczne bankructwa

Od stycznia 2015 r., kiedy to zostały złagodzone przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej, a wniosek o upadłość konsumencką złożyło skutecznie 26.595 osób. Średni wzrost liczby ogłoszonych upadłości przez ostatnie cztery lata wynosił 20%. Patrząc na dotychczasowy trend można przypuszczać, że liczba wniosków i ogłoszonych upadłości w 2020 r. może być jeszcze wyższa, z uwagi na nowelizację ustawy, która weszła w życie 24 marca 2020 r. Nowe zasady nie zawsze będą korzystne dla dłużników.

Na upadłość najczęściej konsumencką decydowały się kobiety – 4507 osób (czyli 56,73% wszystkich upadłości) niż mężczyźni – 3437 osób (udział procentowy na poziomie 43,27%). Największa liczba upadłości konsumenckich została ogłoszona w 2019 r. w województwie mazowieckim – 1581, w tym 817 w samej Warszawie.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Głównym celem ogłoszenia upadłości dłużnika jest przede wszystkim jego całkowite oddłużenie (w drodze umorzenia całości lub części długów lub ich spłaty). Dzięki temu dłużnik może zacząć nowy start już bez zaległych zobowiązań. W postępowaniu upadłościowym nie ma znaczenia wysokość długu. Liczy się jedynie to, że dłużnik nie może ich dalej terminowo spłacać.

Instytucja upadłości konsumenckiej została uregulowana przepisami ustawy Prawo upadłościowe – ostatnia nowelizacja prawa w tym zakresie weszła w życie 24 marca 2020 r. Nowe przepisy mają uprościć i usprawnić całą procedurę

Kiedy mogę skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencką co do zasady stosuje się do dłużnika, który stał się niewypłacalny czyli utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Nowelizacja przyniosła rozszerzenie kręgu osób, które mają prawo do skorzystania z tej instytucji. Przepisy obejmują:

  • konsumentów (czyli osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą(na tych samych zasadach)

Obowiązujące do dnia 24 marca 2020 r. zasady zamykały drogę do ogłoszenia upadłości osobom, które doprowadziły do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie sąd na etapie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości bada jedynie czy została spełniona przesłanka niewypłacalności dłużnika.

Składanie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatruje właściwy sąd upadłościowy czyli Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych właściwy dla dłużnika ze względu na jego miejsce zwykłego pobytu.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od wniosku to tylko 30 zł.

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości zawiera:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek,
  • dane dłużnika – imię i nazwisko oraz numer PESEL, dane do korespondencji,
  • informację czy dłużnik jest reprezentowany przez pełnomocnika,
  • przedstawienie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z jego szacunkową wyceną obejmującego zarówno opis składników majątkowych w zakresie posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz wykaz posiadanych środków pieniężnych w gotówce,
  • spis wierzycieli i wskazanie ewentualnych wierzytelności spornych,
  • informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • informacje o liczbie osób pozostających na utrzymaniu dłużnika i o kosztach poniesionych na ich utrzymanie,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają ogłoszenie upadłości i ich uprawdopodobnienie.

Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. Wniosek o upadłość konsumencką możesz pobrać także z naszej strony, na końcu niniejszego artykułu.

Zawinione działanie skutkujące niewypłacalnością

Istnieje coś takiego jak, zawiniona niewypłacalność.

Zgodnie z obowiązujący przepisami Sąd nie oddala już wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik przyczynił się do tego swoim umyślnym lub nie umyślnym postępowaniem.

Jednakże, przyczyny tego stanu zbadane zostaną po ogłoszeniu upadłości. Będzie miało to wpływ na plan spłaty wierzycieli.

Zdecydowanie łatwiej będzie miał dłużnik, którego sytuacja powstała z przyczyn od niego niezależnych czyli np. utraty pracy czy choroby, która uniemożliwia wykonywanie dotychczasowego zawodu. W takim przypadku dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty swoich długów maksymalnie przez 36 miesięcy.

Zawinione działanie czyli wina umyślna lub rażące niedbalstwo będzie karane dłuższym okresem spłaty: od minimum 36 miesięcy do 7 lat.

Najgorzej jeśli sąd uzna, że dłużnik sam celowo doprowadził do swojej niewypłacalności czyli celowo nie regulował swoich zobowiązań albo trwonił majątek świadomie, to odmówi umorzenia zobowiązań bez planu spłaty, co w konsekwencji będzie oznaczać brak oddłużenia.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadły jest zobowiązany do wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku, który staje się masą upadłości i ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Co oznacza, że upadły dłużnik traci możliwość korzystania i rozporządzania swoim majątkiem – samochodem, mieszkaniem czy wynagrodzeniem w wysokości, która zgodnie z przepisami może podlegać zajęciu.

Uwzględniając wniosek dłużnika lub wierzyciela wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym określa kto będzie pełnił funkcję sędziego-komisarza, wskazuje syndyka oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia.

Czy na pewno upadłość to dobre wyjście z trudnej sytuacji?

Ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością.Należy przemyśleć czy w trudnej sytuacji nie warto zacząć od mniej inwazyjnej kuracji. Negocjacji wierzycielami, negocjacja warunków spłaty, możliwość zawarcia ugody, przesunięcie terminów płatności spłaty zadłużenie w czasie czy rozłożenie długu na kilka rat – to wszystko sposoby, które można zastosować w przypadku narastania długu.

Należy również pamiętać, że upadłość konsumencka to proces złożony. Nowe przepisy na pewno ułatwiają i zwiększa liczbę upadłości konsumenckich, lecz nie zawsze doprowadzi to do całkowitego oddłużenia.

Wniosek o upadłość konsumencką – pobierz wzór

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz