Prawo

Zaświadczenie o ciąży dla pracodawcy

Kodeks pracy nadaje ciężarnym szczególne uprawnienia pracownicze. Dotyczą one między innymi ochrony przed zwolnieniem, przedłużeniem umowy, zmianą warunków płacy, a także okresu ochronnego po powrocie do pracy. Pracodawca jednak musi mieć pewność, że pracownica ma prawo do tego pełne prawo, stąd też konieczne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia stwierdzającego ciążę. 

Zaświadczenie o ciąży dla pracodawcy

Ciąża musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, które może pochodzić od dowolnego lekarza – niekoniecznie od ginekologa. Sam wynik badania USG nie jest wystarczający do korzystania ze świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy z tytułu ciąży. 

Zasady wystawiania zaświadczeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332. Wynika z niego, że zaświadczenie dla swojej ważności musi być wydane na druku Mz/L-1. 

Zaświadczenie o ciąży ma charakter jednostronny, więc nie jest konieczne podpisywanie kolejnych dokumentów, ani aneksu do umowy z pracodawcą. Przekazane pracodawcy zaświadczenie powinno zostać wpięte do części B akt osobowych zgodnie z  § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, tekst jedn. DzU z 2017 poz. 894).

Pamiętajmy także, iż pracodawca ma prawo do kwestionowania każdego zaświadczenia lekarskiego w postępowaniu sądowym, jeśli posiada dowody na to, iż stan przedstawiony na zaświadczeniu odbiega od rzeczywistości. Najcześciej tego typu sprawy dotyczą ustalenia, czy rzeczywiście w dniu wypowiedzenia umowy o pracę pracownica była już w ciąży, a w tym celu powołuje się biegłego. 

Kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?

Przepisy kodeksu pracy w żaden sposób nie wymuszają informowania pracodawcy o fakcie ciąży, w określonym terminie. Co do zasady, nawet jeśli pracownica nie poinformuje pracodawcy to i tak przysługują jej wszelkie przywileje, a w szczególności zakaz zwolnienia z pracy. Wszelkie prawa przysługują z faktu ciąży, a nie z faktu poinformowania pracodawcy. 

Jeśli natomiast chcemy korzystać z przywilejów w czasie pracy, które wynikają z kodeksu pracy, np. zakaz pracowania w godzinach nadliczbowych, czy też zakaz delegowania pracownicy poza miejsce stałego zamieszkania, zaświadczenie o ciąży okaże się wtedy niezbędne.

Przedłużenie umowy o pracę z tytułu ciąży

W wyniku zajścia w ciążę przez pracownicę zyskuje ona ochronę przed utratą pracy, a także prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu, jeśli aktualna umowa o pracę na czas nieokreślony albo umowa o pracę na czas określony i okres próbny przekraczający 1 miesiąc, ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. Kodeks pracy nie przewiduje takiego rozwiązania dla umów zawartych na zastępstwo innego pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

Zatem, jeśli z przedłożonego przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego wynika, że umowa o pracę uległaby rozwiązaniu po upływie 3-go miesiąca ciąży, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu automatycznie, z mocy prawa. Nie ma konieczności spisywania aneksu do umowy. 

Dodatkowe przywileje ciężarnej pracownicy 

Po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o ciąży, Pracodawca zmuszony jest do respektowania przywilejów względem ciężarnej pracownicy, które wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy. Jest to przede wszystkim: 

  • Art. 176 § 1 Kp “Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.”
  • Art. 177 § 1 Kp “Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.”
  • Art. 178 § 1 Kp “Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.”
  • Art.  179 § 4 Kp “W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.”
  • Art. 179 §  5 Kp “Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.”

Dodatkowo, po urodzeniu dziecka pracownica nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia zarówno za czas urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego (art. 30 ust. 4 ustawy z 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. DzU z 2017 poz. 1368).

Mikołaj Mikiciuk

Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie Marketingiem oraz Innowacyjne Zarządzanie Marką na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się rozwojem małych i średnich firm opracowując i wprowadzając nowe strategie marketingowe oraz sprzedażowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button