Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

jak sprawdzić krajowy rejestr dłużników niewypłacalnych

Jeśli chcesz sprawdzić, czy dana osoba, kontrahent lub Ty sam widniejesz w Krajowym Rejestrze Dłużników, to trafiłeś idealnie! W tym artykule opisujemy proces jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i jak odbywa się wykreślenie z niego.  

krdn logotyp

Czym jest KRDN?

KRDN, czyli Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został stworzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. W przeciwieństwie do prywatnych rejestrów takich jak KRD, BIG, ERIF, jest to państwowa baza i umożliwia szybki, a także nieograniczony dostęp do informacji o osobach i firmach. 

Stworzony na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym celem zabezpieczenia obrotu gospodarczego. Jest źródłem oceny wiarygodności, a więc niewątpliwie wpływa na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

Początkowo trafiały tutaj jedynie firmy, które utraciły płynność finansową, lecz następnie został rozszerzony o informacje o osobach zalegających z alimentami ponad 6 miesięcy. Finalnie, zgodnie z art. 55 ustawy o KRS, zostać mogą tutaj dosłownie wszyscy, niezależnie od powodu powstania długu, czy też stronę. 

Art.  55.  [Podmioty podlegające wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych]

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

1a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Proces wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

W przypadku spóźnienia z płatnością dłuższą niż 14 dni od daty dostarczenia pisemnego wezwania do zapłaty, wierzyciel ma prawo do zgłoszenia dłużnika do Sądu. Początkowo może skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wyjawienie majątku dłużnika zgodnie z §2 art. 913 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

“§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.”

Sąd wzywa dłużnika do osobistego stawiennictwa i słownego wyjawienia swojego majątku pod przysięgą. Natomiast jeśli celem jest umieszczenie naszego dłużnika w KRDN, to należy złożyć wniosek na formularzu KRS-D1 do sądu rejestrowego KRS. Będzie do tego niezbędny tytuł wykonawczy wierzyciela przeciwko dłużnikowi. Sąd w takim przypadku przeprowadzi postępowanie w terminie 14 dni od złożenia wniosku i wyda postanowienie o wpisaniu dłużnika do rejestru.

Dłużnik o wpisie do KRDN powinien być poinformowany i wezwany przez sąd do udziału w postępowaniu. Jeżeli sąd nie będzie w stanie powiadomić dłużnika o postępowaniu ze względu na brak informacji o jego przebywaniu, zgodnie z przepisami Kpc, zostanie wydana decyzja o ustanowieniu kuratora.

Koszt złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

Osoba wnioskująca o umieszczenie dłużnika w KRDN jest zobowiązana do poniesienia kosztu opłacenia opłaty sądowej na wniosku. Jest to koszt 400 zł, lecz bardzo często jest to jedyn z najbardziej efektywnych sposobów na odzyskanie należności. 

Oczywiście można starać się o zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z windykacją należności od dłużnika.

Ile kosztuje sprawdzenie dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Pomimo faktu, iż jest to państwowy rejestr, to sprawdzenie podmiotu jest możliwe dopiero po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty. 

Niezależnie od tego, czy chcemy zweryfikować osobą fizyczną, prawną, inny podmiot, własną osobę lub monitorować dany podmiot, opłata jest jedna – 20.91 zł. Jedynym sposobem na płatność, to usługa płatności SMS PREMIUM. Sieci obsługujące tą funkcję, to Orange, Play, Plus GSM i T-Mobile. 

Aktualnie obowiązuje promocja, która umożliwia otrzymanie 40 zł na sprawdzanie podmiotów w rejestrze KRDN po rejestracji konta we własnej domenie firmowej.

Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Sprawdzenie podmiotu w KRDN jest bardzo proste, wystarczą podstawowe informacje, które powinny się znaleźć na każdej umowie.

jak sprawdzić krajowy rejestr dłużników niewypłacalnych
  1. Wejdź na stronę krdn.pl,
  2. Wybierz opcję: “Sprawdź osobę” lub “Sprawdź firmę”,
  3. Wpisz “PESEL” lub “Imię i Nazwisko”, a w przypadku firmy “numer KRS” i “numer REGON”,
  4. Jeśli nie posiadasz konta, musisz dokonać następnie rejestracji.

Gotowe!

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz