Now Reading
Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

jak sprawdzić krajowy rejestr dłużników niewypłacalnych

Jeśli chcesz sprawdzić, czy dana osoba, kontrahent lub Ty sam widniejesz w Krajowym Rejestrze Dłużników, to trafiłeś idealnie! W tym artykule opisujemy proces jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i jak odbywa się wykreślenie z niego.  


krdn logotyp

Czym jest KRDN?

KRDN, czyli Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został stworzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. W przeciwieństwie do prywatnych rejestrów takich jak KRD, BIG, ERIF, jest to państwowa baza i umożliwia szybki, a także nieograniczony dostęp do informacji o osobach i firmach. 

Stworzony na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym celem zabezpieczenia obrotu gospodarczego. Jest źródłem oceny wiarygodności, a więc niewątpliwie wpływa na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

Początkowo trafiały tutaj jedynie firmy, które utraciły płynność finansową, lecz następnie został rozszerzony o informacje o osobach zalegających z alimentami ponad 6 miesięcy. Finalnie, zgodnie z art. 55 ustawy o KRS, zostać mogą tutaj dosłownie wszyscy, niezależnie od powodu powstania długu, czy też stronę. 

Art.  55.  [Podmioty podlegające wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych]

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

1a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.”


Proces wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

W przypadku spóźnienia z płatnością dłuższą niż 14 dni od daty dostarczenia pisemnego wezwania do zapłaty, wierzyciel ma prawo do zgłoszenia dłużnika do Sądu. Początkowo może skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wyjawienie majątku dłużnika zgodnie z §2 art. 913 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

“§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.”

Sąd wzywa dłużnika do osobistego stawiennictwa i słownego wyjawienia swojego majątku pod przysięgą. Natomiast jeśli celem jest umieszczenie naszego dłużnika w KRDN, to należy złożyć wniosek na formularzu KRS-D1 do sądu rejestrowego KRS. Będzie do tego niezbędny tytuł wykonawczy wierzyciela przeciwko dłużnikowi. Sąd w takim przypadku przeprowadzi postępowanie w terminie 14 dni od złożenia wniosku i wyda postanowienie o wpisaniu dłużnika do rejestru.

Dłużnik o wpisie do KRDN powinien być poinformowany i wezwany przez sąd do udziału w postępowaniu. Jeżeli sąd nie będzie w stanie powiadomić dłużnika o postępowaniu ze względu na brak informacji o jego przebywaniu, zgodnie z przepisami Kpc, zostanie wydana decyzja o ustanowieniu kuratora.


Koszt złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

Osoba wnioskująca o umieszczenie dłużnika w KRDN jest zobowiązana do poniesienia kosztu opłacenia opłaty sądowej na wniosku. Jest to koszt 400 zł, lecz bardzo często jest to jedyn z najbardziej efektywnych sposobów na odzyskanie należności. 

Oczywiście można starać się o zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z windykacją należności od dłużnika.


Ile kosztuje sprawdzenie dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Pomimo faktu, iż jest to państwowy rejestr, to sprawdzenie podmiotu jest możliwe dopiero po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty. 

Niezależnie od tego, czy chcemy zweryfikować osobą fizyczną, prawną, inny podmiot, własną osobę lub monitorować dany podmiot, opłata jest jedna – 20.91 zł. Jedynym sposobem na płatność, to usługa płatności SMS PREMIUM. Sieci obsługujące tą funkcję, to Orange, Play, Plus GSM i T-Mobile. 

Aktualnie obowiązuje promocja, która umożliwia otrzymanie 40 zł na sprawdzanie podmiotów w rejestrze KRDN po rejestracji konta we własnej domenie firmowej.


Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Sprawdzenie podmiotu w KRDN jest bardzo proste, wystarczą podstawowe informacje, które powinny się znaleźć na każdej umowie.


jak sprawdzić krajowy rejestr dłużników niewypłacalnych

  1. Wejdź na stronę krdn.pl,
  2. Wybierz opcję: “Sprawdź osobę” lub “Sprawdź firmę”,
  3. Wpisz “PESEL” lub “Imię i Nazwisko”, a w przypadku firmy “numer KRS” i “numer REGON”,
  4. Jeśli nie posiadasz konta, musisz dokonać następnie rejestracji.

Gotowe!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Poradniki.net. All Rights Reserved.