Kto to i co może Windykator?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

co może windykator

Samo słowo “windykacja” kojarzy się negatywnie, a osoby pełniące funkcje w celu jej wykonania są uznawani za wrogów. Niestety windykacja w praktyce jest bardzo nieprzyjemna i może dojść do wielu naruszeń prawa zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Panuje także przekonanie, że uprawnienia windykatora są równoznaczne z tymi, które posiada komornik, a to błąd. Jeśli zastanawiasz się kto to i co może Windykator, to trafiłeś idealnie. W tym artykule przybliżymy nie tylko te zagadnienia, ale dużo więcej. 

Firmy windykacyjne nie mogą robić wszystkiego w celu wyegzekwowania spłaty zaległego długu. Jeśli zatem doświadczysz takich oznak, na samym końcu tego artykułu będziesz mógł znaleźć wzór pisma “Skarga na firmę windykacyjną”. 

Kto to Windykator?

Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej, który na zlecenie od Twojego wierzyciela (osoby prywatnej, banku, firmy telekomunikacyjnej itd.) będzie próbować ustalić warunki spłaty zadłużenia. Oczywiście, jego podstawowym celem jest skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty zanim sprawa wejdzie na drogę sądową, ale zakres jego działań często w głównej mierze polega na znalezieniu danej osoby i doręczeniu przedsądowego wezwania do zapłaty

Windykator posiada pełnomocnictwo od wierzyciela, więc może reprezentować jego stronę. Osoba podająca się za windykatora powinna posiadać legitymację.   

Co może windykator?

Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia windykatora terenowego są bardzo wąskie i dosłownie takie same jak naszego wierzyciela. Jego zadaniem jest doprowadzenie do polubownego doprowadzenia do spłaty długu, więc działania te powinny być oparte głównie na komunikacji. Co może Windykator?

Kontaktować się przez telefon

Windykator ma prawo do kontaktowania się przez telefon, czyli poprzez wykonywanie połączenia telefonicznego, a także poprzez wiadomości SMS. Działania te muszą zmierzać do ustaleń spłaty długu. Nie mogą wykraczać poza zakres norm społecznych, czyli nie może dopuścić się do wszelkiego rodzaju gróźb, czy też nękania zarówno głuchymi telefonami, jak i uporczywymi połączeniami.  

Kontaktować się przez e-mail

Windykator ma prawo do kontaktowania się poprzez wiadomości e-mail celem uzyskania informacji o spłacie długu. Nie mogą być to treści obraźliwe. 

Odwiedzić w domu

Windykator ma prawo do podjęcia próby odwiedzenia nas w domu. Rzecz jasna nie ma najmniejszego prawa do przesiadywania nocami pod naszym domem, próbować wtargnąć do mieszkania, informować rodzinę o zadłużeniu, czy też rozmawiać z sąsiadami itp.. 

Skierować sprawę do sądu

Po stwierdzeniu braku możliwości windykacji, za przyzwoleniem wierzyciela. 

Czego windykator nie może?

Praca windykatora to z pewnością niezbyt łatwy zawód, który może wiązać się z widokiem wielu przykrych sytuacji. Nie pozwala to jednak do tego, aby mógł dopuścić się jakiekolwiek z poniższych przekroczeń swoich kompetencji, czyli:

Nękać 

Windykator nie ma prawa do nękania połączeniami telefonicznymi (w tym głuche telefony), SMS’ami, e-mailami, a tym bardziej uporczywego przesiadywania pod miejscem zamieszkania. 

Dopuszczając się takiego czynu, zgodnie z § 1 art. 190a Kodeksu karnego Windykator nęka dłużnika.

Wejść do domu bez zgody, dokonać eksmisji

Windykator nie ma prawa do przekroczenia progu domu/mieszkania/posesji bez zgody jego mieszkańca ani do posługiwania się środkami przymusu takimi jak groźby o wezwaniu policji. Tym bardziej nie ma prawa do wchodzenia w kompetencję komornika i nakazać opuszczenia lokalu.

Dopuszczając się takiego czynu, zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego Windykator zakłóca spokój domowy.

 Zajmować majątku ani żądać wyjawienia majątku

Windykator nie ma prawa do przywłaszczania jakiegokolwiek majątku na poczet spłaty zadłużenia ani próbować nakłaniać do jego wyjawienia. Takie działanie jest dozwolone przez komornika sądowego.

Dopuszczając się takiego czynu, zgodnie z art. 278 Kodeksu karnego, Windykator przywłaszcza majątek, a także łamie § 1 art. 282 kodeksu karnego. 

Zastraszać

Windykator nie ma prawa do stosowania przymusu psychicznego i fizycznego celem windykacji należności. Oznacza to, że nie ma prawa użyć siły, straszyć sądem, grozić komornikiem, więzieniem czy też policją, nękać. 

Często działania opisane w tym punkcie są stosowane przez windykatora, który bezprawnie zachowuje się jak komornik strasząc egzekucją komorniczą. Do przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej niezbędny jest prawomocny wyrok sądu.

Dopuszczając się takiego czynu, zgodnie z § 1 i 2 art. 191 Kodeksu karnego, Windykator nęka dłużnika i wymusza zwrot wierzytelności.

Nachodzić w miejscu pracy

Windykator nie ma prawa do nachodzenia w pracy, jeśli jego jedynym celem jest próba kontaktu z dłużnikiem. W takim przypadku istnieje możliwość powiadomienia pracodawcy o zaistniałej sytuacji i prosić windykatora o opuszczenie terenu zakładu pracy. Jeśli nie będzie chciał wyjść, to jego działanie będzie nosić znamiona wtargnięcia.

Informować osoby trzecie

Windykator nie ma prawa do ujawniania faktu istnienia długu żadnej osobie trzeciej. Takie dane objęte są licznymi tajemnicami, więc informowanie rodziny i sąsiadów jest przestępstwem. 

Nie może także zostawiać publicznych informacji na temat zadłużenia. W tym celu zostały stworzone odpowiednie rejestry dłużników (np. KRD, KRDN, BIG, BIK). 

Naliczać dodatkowych opłat

Windykator nie ma prawa do naliczenia dodatkowych opłat za czas zwłoki. Informacje o opłatach/karach za nieterminowe płatności są zawarte na podpisanych umowach i nie ulegają one zmianie. 

Działając w ten sposób, Windykator może zostać posądzony o wyłudzenie pieniędzy.

Pozyskiwać informacji poufnych

Windykator nie ma prawa do pozyskiwania żadnych informacji personalnych np. PESEL, pod przymusem słownym. 

Wzywać do stawiennictwa w firmie windykacyjnej

Na sam koniec, Windykator nie ma żadnego prawa do wzywania do siedziby firmy w celu złożenia wyjaśnień w sprawie spłaty długu. 

Jak rozmawiać z windykatorem?

Przede wszystkim należy zweryfikować windykatora w jakiej sprawie się kontaktuje i co jest przedmiotem sprawy. W tym celu możesz zapytać go o:

  1. Czy rozmowa jest nagrywana?
  2. Kto jest wierzycielem?
  3. Czy dług jest przedawniony?
  4. Z czego wynika wierzytelność?

Po udanej weryfikacji najlepszym rozwiązaniem jest nie unikanie windykatora i podjęcie próby rozmowy – możesz tutaj więcej zyskać niż stracić. Polubowna rozmowa może doprowadzić do różnych ugód, zgód na spłatę w późniejszym terminie lub anulowanie odsetek. Najlepiej wysłuchać propozycji firmy windykacyjnej, a nawet poprosić o przesłanie dokumentów spłaty zadłużenia. 

Natomiast nie można się na nic godzić bez pewności. Korespondencja i rozmowy telefoniczne są wiążące, także warto zważać na słowa, a wszelkie dokumenty powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania wszelkich kruczków prawnych.  

Jeśli jesteś zaskoczony kontaktem firmy windykacyjnej, to bardzo możliwe, że zaszła jakaś pomyłka lub ktoś posłużył się Twoimi danymi w celu wyłudzenia kredytu/pożyczki. Poproś firmę o przesłanie wszelkich dokumentów na Twojego e-maila i zgłoś sprawę do odpowiednich służb. 

Windykator, to nie komornik

Jedynym wspólnym mianownikiem jest fakt, iż obydwoje zajmują się zaległymi długami. Na tym można skończyć podobieństwa, a zacząć opisywać różnice. 

Przede wszystkim inne jest umocowanie prawne, za czym stoją odmienne kompetencje. Komornik działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a podstawą działania windykatora, to jedynie kodeks postępowania cywilnego, a następnie wspomagająco: kodeks administracyjny, kodeks rodzinno-opiekuńczy, czy też prawo upadłościowe. 

Komornik, to funkcjonariusz publiczny, który podejmuje działania egzekucyjne (na podstawie wyroku sądu / tytułu wykonawczego opatrzonego w klauzulę wykonalności), czyli takie, które mają na na celu zaspokojenie potrzeb wierzyciela z majątku dłużnika. Najczęstszym sposobem egzekucji długu jest zajęcia wynagrodzenia, kont bankowych, ruchomości i nieruchomości. Ma możliwość także wejścia do domu/mieszkania/posesji celem przeszukania ustalenia majątku. Ponadto, komornik może zasięgać zasięgnąć informacji na temat majątku dłużnika w organach podatkowych, instytucjach finansowych i organach administracji publicznej. 

Windykator takich możliwości nie posiada. Działa jedynie na podstawie zlecenia przez wierzyciela zadania pomocy, której celem jest ustalenie spłaty wierzytelności z dłużnikiem. 

Co zrobić gdy windykator łamie prawo?

Jeśli działania windykatora podjęte wobec Ciebie naruszają prawo, musisz stanowczo reagować. Oprócz dobra swojego, pomożesz także innym dłużnikom, którzy będąc nieświadomi mogą ulec bezprawnym zachowaniom windykatora. O wszystkim powinna zostać poinformowana sama firma windykacyjna oraz do instytucji takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Praw i Konsumentów oraz Policja. Przeczytaj nasz artykuł pt. “Co zrobić, gdy nęka nas firma windykacyjna?”

Oprócz tego możesz bezpośrednio przesłać do UOKiK’u zażalenie na działania windykatora. Takie pismo powinno skutecznie powstrzymać kolejne bezprawne działania.

Pamiętaj! Windykator nie może Cię do niczego zmusić. 

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz