Kim jest dłużnik zajętej wierzytelności? Trzeciodłużnik

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

dłużnik zajętej wierzytelności

W otrzymanym piśmie z sądu lub od komornika możesz zauważyć nieco zagadkowy termin “dłużnik zajętej wierzytelności” wraz z obowiązkiem odpowiedzi. Przede wszystkim nie wpadaj w panikę i uspokój – prawdopodobnie jesteś kontrahentem lub pracodawcą dłużnika. Wyjaśniamy krok po kroku kim jest trzeciodłużnik oraz jego odpowiedzialność i obowiązki, a także jak odpowiedzieć na pismo.  

Kto to jest dłużnik zajętej wierzytelności?

Dłużnik zajętej wierzytelności to w bardzo dużym uproszczeniu dowolny podmiot, który jest dłużnikiem dłużnika, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Oznacza to, że podmiotem może być zarówno osoba fizyczna jak i firma, a także instytucja. Pomiędzy trzeciodłużnikiem, a dłużnikiem istnieje jakaś umowa (pożyczki, zlecenia, o pracę, dzieło itd.), z której płynie wierzytelność pieniężna lub inne prawo majątkowe. W wyniku postępowania egzekucyjnego dłużnika, komornik ma prawo do zajęcia wyżej wymienionych świadczeń i nakazania określonego działania.     

Prawa, a raczej obowiązki trzeciodłużnika określone są poprzez Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. , a dokładnych informacji możemy szukać w Rozdziale 5 (Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych), Oddział 1

Przykład 1

Firma “XXX” sprzedała firmie “ZZZ” towar z określonym terminem płatności na fakturze w przeciągu 7 dni. W międzyczasie firma “XXX” utraciła płynność finansową i aktualnie znajduje się w trakcie egzekucji komorniczej. Okazuje się także, iż firma “ZZZ” nie zapłaciła należności, a termin już minął. 

W takim przypadku komornik ma prawo do zajęcia wierzytelności wysyłając do firmy “ZZZ” wezwanie do zapłaty bezpośrednio pieniędzy na konto komornika, a nie do firmy “XXX”. 

Przykład 2

Zatrudniony pracownik na umowę o zlecenie otrzymał mandat, którego nie zapłacił w określonym terminie. Na jego koncie nie znajdują się żadne pieniądze, więc komornik uzyskał informację z ZUS’u o składkach na ubezpieczenie odprowadzane przez pracodawcę. Z racji świadczonych usług na rzecz pracodawcy, dłużnik wypracował sobie u niego wierzytelność.

Komornik w takiej sytuacji wysyła pismo do pracodawcy o egzekucji długu z wynagrodzenia. W piśmie znajduje się prośba, a zarazem obowiązek zapłaty określonej kwoty bezpośrednio na konto komornika, a dopiero reszta będzie do wypłaty pracownikowi. W tym przypadku pracodawca jest dłużnikiem zajętej wierzytelności. 

Pismo od komornika 

Fakt otrzymania pisma od komornika o tytule “zawiadomienie o zajęciu wierzytelności” lub innym, może wynikać z bardzo wielu przyczyn. Prawdopodobnie jesteś dłużnikiem dłużnika, jego pracodawcą, zleceniodawcą lub łączyły Cię z nim jakieś umowy. 

W kompetencjach komornika jest uzyskanie informacji z organów podatkowych, a także organów administracyjnych. W związku z mógł złożyć pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie informacji na temat odprowadzonych składek, które wskazywałyby na jakiś stosunek pracy. Informacje mogą być także składane bezpośrednio przez dłużnika podczas spisywania protokołu w kancelarii komorniczej.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy trzeciodłużnikiem, czy też nie – musisz odpowiedzieć na otrzymane pismo od komornika zgodnie z §  2 Art.  89a.  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odpowiedź musi być udzielona w formie pisemnej, ale może być także w formie ustnej do protokołu zgodnie z §1 art. 760 kodeksu postępowania cywilnego. Skontaktuj się z komornikiem i ustal formę kontaktu.

Odpowiedź na pismo o zajętej wierzytelności

Wymagane informacje w odpowiedzi na pismo o zajęciu wierzytelności , to:

  • potwierdzenie / zaprzeczenie przysługiwania dłużnikowi wierzytelności wraz z wysokością wierzytelności, a w przypadku odmowy – wyjaśnienie dlaczego,
  • czy inne osoby roszczą sobie prawo do wierzytelności,
  • czy przed innym organem toczy/toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność,
  • czy o wierzytelność odbywa się egzekucja przez innych wierzycieli.

Wszelkie kwoty należne dłużnikowi należy przelewać na rachunek komornika. W przypadku zaspokojenia potrzeb innych wierzycieli (zrealizowanie tytułu wykonawczego), pozostała część przelanych środków zostanie przekazana przez komornika do dłużnika. Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z komornikiem.

Odpowiedź na pismo o zajęciu wynagrodzenia

Wymagane informacje w odpowiedzi na pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę, to:

  • zestawienie wynagrodzenia za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc osobno oraz oddzielnie jego dochody z innych tytułów,
  • w jakiej kwocie i terminach wynagrodzenie będzie przelewane na konto komornika,
  • w przypadku przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia, złożyć oświadczenie o ich wystąpieniu,
  • czy inne osoby roszczą sobie prawo do wierzytelności,
  • czy o wierzytelność odbywa się egzekucja przez innych wierzycieli.
5/5 - (6 votes)

1 komentarz do “Kim jest dłużnik zajętej wierzytelności? Trzeciodłużnik”

Average
5 Based On 1

Dodaj komentarz